22/02/2018

GÖGÜN GÖZYAÞI

Zihnimin kaos aralýðýnda Anne annemin kanlý saçlarýnýn Çýðlýðý yankýlanýyor,

 

 

 

 

 

Rojhat  Agýri


Yýl ikibin onbeþ aylardan Nisan

Halkýnýn ve halkýmýn

Yüzyýllýk tragedyasýna

Bir gün kala,

Gök bir þeyleri arýndýrma telaþýyla

Gözyaþlarýný döküyor

Belki de yol aðýzlarýnda cansýz yatan

Bebelere aðlamakta

Tanrý, Sabilerin kýyýmýna

Göz yumduðu için

Kendi riyakârlýðýna secd etmekte

Ýçim ör geriyor serin Nisan yaðmurunda

Belki de kanamýþ bir halkýn yüreðinden

Süzülüp gelen rayýþadýr

Ýçimin sokaklarýný sarmalayan,

Zihnimin kaos aralýðýnda

Anne annemin kanlý saçlarýnýn

Çýðlýðý yankýlanýyor,

Nöronlarým yapýþtýklarý yerde

Kýzýl bir asabiyet yaymakta

Tüm hücrelerime

Bir yaným ayaz alev

Bir yaným mavi umuttur

Nisan,

Buluttan kopan ilk damla

Dizginliyor geme gelmeyen öfkemi

Doða arýnýyor

Ve fakat azý diþi kanlanmýþ

Canavar kýyýmdan geçiriyor insanlýk  belleðini

Yüreðimin doðusunun daðlarýnda

Mavi yaðmur damlasýna tutunuyorum

Birazdan Güneþ açacak

Süzülmüþ gökyüzünün mavisinde

Isýnacak insanlýðýn donmuþ yüreði

Güneþin cezbedici sýcaklýðýnýn mayhoþluðunda

Yarýn iki mum yakacaðým

Yüz yýllýk tragedyanýn anýsýna

Halkýnýn ve halkýmýn

 

 

Kürtçe Klip Çekeceklere Çaðrýmdýr !

Kürt müziði yýllarca baskýcý devletlere direndikten sonra þimdi de böylesi kliplere, böyle sanatçýlara karþý da kendi öz deðerlerine dayalý yeni bir direniþi geliþtirmek durumunda

Güzel Olmak

Yaþamýn doðal döngülerinden olan yaþlanmaktan, olgunlaþmaktan korkar oluyor insanlar. Her yaþýn güzelliðini yaþamak yerine kaybedilmiþ gençlik ve güzelliðin peþinden yas tutuluyor

Yaz Tarih

Acý çekmiþ geçmiþimizi ve Zaferin peþinde yürüyenleri yaz

2018 © Partiya Karkern Kurdistan (PKK)
[[email protected]]