22/02/2018

AKP SALDIRILARI VE YENÝ KÜRT DÝRENÝÞÝ

Yani yeni Kßrt direniÞi ayný zamanda bir Tßrkiye demokratik direniÞi olacaktýr.

 

           

 

 

 

 

   Duran Kalkan

 

Ne yazĂ˝k ki 7 Haziran seçim sonuçlarĂ˝ Kürt sorununun demokratik çözümü temelinde Türkiye’nin demokratikleĂžtirilmesi ve yeniden yapĂ˝lanmasĂ˝na dönüĂžtürülemiyor. HDP ĂžahsĂ˝nda demokratik siyaset bu inisiyatifi ve etkinliĂ°i gösteremedi. MHP’nin tehdit ve tahrikleriyle de beslenen AKP, imha ve tasfiye amaçlĂ˝ yeni bir saldĂ˝rĂ˝ süreci baĂžlattĂ˝. Özellikle CumhurbaĂžkanĂ˝ Tayyip ErdoĂ°an’Ă˝n adeta padiĂžah olma ihtirasĂ˝ söz konusu saldĂ˝rĂ˝larĂ˝ baĂžlatan temel etken oldu. Bütün bunlar da yeni bir Kürt direniĂžinin hamurunu mayaladĂ˝.

EĂ°er CHP biraz demokrat ve tutarlĂ˝ davranabilse ve öncelikle HDP ile bir demokratikleĂžme programĂ˝ temelinde ittifak yapabilseydi, o zaman hem sürecin demokratik deĂ°iĂžim ve yeniden yapĂ˝lanma doĂ°rultusunda iĂžlemesi saĂ°lanabilir ve hem de hükümet kurma çalýÞmalarĂ˝ daha istikrarlĂ˝ yürütülebilirdi. Bu temelde de ülkeyi AKP’den kurtaracak tarihi ve kalĂ˝cĂ˝ adĂ˝mlar atĂ˝labilirdi.

Fakat CHP böyle bir demokratik tutarlĂ˝lĂ˝k gösteremedi. Öncelikle HDP ile demokratik ittifak arayýÞýna gireceĂ°ine, tersine öncelikle MHP ile ittifak arayýÞýna girerek Devlet Bahçeli’ye baĂžbakanlĂ˝k teklif edecek kadar ileri gitti. Tabi MHP’den istediĂ°i karÞýlýðý bulamayĂ˝nca da, bu sefer AKP’ye koltuk deĂ°neĂ°i olacak bir yörüngeye girdi. AKP iktidarĂ˝nĂ˝ korumayĂ˝ öngören tehlikeli bir hükümet kurma serüvenine yöneldi.

Ýþte tüm bunlardan aldýðý güçle de olacak ki, 5 Haziran’da seçimi iptal ettirebilmek için DiyarbakĂ˝r’daki HDP mitingine yönelik katliam giriĂžiminde bulunan AKP, Ăžimdi de Suruç üzerinden Kobani halkĂ˝na yardĂ˝m götürmeye çalýÞan Türkiyeli devrimci gençlere yönelik daha vahĂži bir katliam saldĂ˝rĂ˝sĂ˝nda bulundu. 20 Temmuz günü Suruç’ta basĂ˝n açĂ˝klamasĂ˝ yapan gençlerin ortasĂ˝nda DAÝÞ’li denen biri tarafĂ˝ndan intihar saldĂ˝rĂ˝sĂ˝ yapĂ˝ldĂ˝. 31 Þehit ve onlarca yaralĂ˝ var. YaralĂ˝larĂ˝n bir kĂ˝smĂ˝nĂ˝n da aĂ°Ă˝r olduĂ°u dikkate alĂ˝nĂ˝rsa, o zaman saldĂ˝rĂ˝nĂ˝n büyüklüĂ°ü ve vahĂžiliĂ°i daha iyi anlaÞýlĂ˝r.

Burada öncelikle Suruç Ăžehitlerini saygĂ˝ ve minnetle anĂ˝yoruz. Þehitlerin kimlikleri ve saldĂ˝rĂ˝nĂ˝n yapĂ˝ldýðý yer, bununla amaçlananlar konusunda epeyce ipucu veriyor. Söz konusu saldĂ˝rĂ˝nĂ˝n Urfa’nĂ˝n Suruç Ýlçesinde yapĂ˝lmýÞ olmasĂ˝, 15 Eylül 2014’ten bu yana faĂžist DAÝÞ çetelerinin Ă˝srarla Kobani’ye saldĂ˝rtĂ˝lmakta olduĂ°u gerçeĂ°iyle birlikte ele alĂ˝nĂ˝rsa, o zaman tarihi olarak Urfa üzerinde yaĂžanan mücadele gerçeĂ°iyle birlikte ele almak bazĂ˝ önemli sonuçlar verebilir.

Tabi katledilenlerin kimlikleri saldĂ˝rĂ˝nĂ˝n amacĂ˝nĂ˝ aydĂ˝nlatma bakĂ˝mĂ˝ndan çok daha fazla aydĂ˝nlatĂ˝cĂ˝dĂ˝r. Katledilenlerin neredeyse tamama yakĂ˝nĂ˝ Türk, genç ve sosyalist düĂžünceye sahip kiĂžiler. HDK-HDP içinde aktif yer alan Ezilenlerin Sosyalist Partisi-ESP’ye üye veya yakĂ˝n insanlar oluyor. Yani 7 Haziran seçiminde yüzde on üç oy alan HDP’nin en önemli çalýÞan kollarĂ˝ndan birini oluĂžturuyorlar. Kürt Özgürlük Hareketiyle Türkiye’nin demokratikleĂžtirilmesi doĂ°rultusunda ittifak yaparak birlikte çalýÞan sol demokratik güçlerden oluyorlar.

Herhalde bütün bunlar söz konusu vahĂži saldĂ˝rĂ˝nĂ˝n amaçlarĂ˝nĂ˝n anlaÞýlmasĂ˝ açĂ˝sĂ˝ndan yeterince aydĂ˝nlatĂ˝cĂ˝dĂ˝r. Suruç saldĂ˝rĂ˝sĂ˝nda katledilenler Kobani direniĂžine destek vermiĂž ve bugün de Kobani’nin özgürce yeniden inĂžasĂ˝na destek vermekte olan insanlardĂ˝r. Bu nedenle faĂžist DAÝÞ çeteleri tarafĂ˝ndan hedeflenmeleri ve DAÝÞ’in bunlara yönelik intihar saldĂ˝rĂ˝sĂ˝ düzenlemesi olasĂ˝lĂ˝k dahilindedir. Bundan ötürü olacak ki, hemen herkes katliamĂ˝ yapanĂ˝n DAÝÞ çeteleri olduĂ°unu söylemektedir.

Fakat Suruç katilinin DAÝÞ’çi olduĂ°unu söylemekle yetinmek yalnĂ˝z baÞýna yeterli olmamaktadĂ˝r. ÖrneĂ°in ESP gençliĂ°i hedeflenmiĂžtir ki, ESP’nin HDP bileĂženleri arasĂ˝nda en aktif güçlerden biri olduĂ°u dikkate alĂ˝nĂ˝rsa, o zaman söz konusu saldĂ˝rĂ˝nĂ˝n HDP’ye yönelik olduĂ°unu söylemek fazla abartĂ˝lĂ˝ olmaz. Yine katledilen gençlerin hepsinin Kürt Özgürlük Mücadelesini destekleyen Türkler olduklarĂ˝ gerçeĂ°inden hareket edince de, o zaman söz konusu saldĂ˝rĂ˝nĂ˝n Kürt Özgürlük Mücadelesini ve Kürt-Türk demokratik ittifakĂ˝nĂ˝ hedeflediĂ°i açĂ˝kça görülür. Demek ki Kürt özgürlüĂ°ünü destekleyen Türklere açĂ˝kça gözdaĂ°Ă˝ verilmektedir. TĂ˝pkĂ˝ Özal’Ă˝n öldürülmesi gibi “Kürdü destekleyenin sonu bu olur” denmektedir.

Peki günümüzde HDP’ye, PKK’ye ve Kürt-Türk demokratik ittifakĂ˝na birlikte saldĂ˝ran güç ya da güçler kimlerdir? Bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve özellikle de AKP Hükümeti olduĂ°u açĂ˝ktĂ˝r. AKP Yöneticileri ile CumhurbaĂžkanĂ˝ Tayyip ErdoĂ°an’Ă˝n yakĂ˝n zamanda bu yönlü tehdit açĂ˝klamalarĂ˝ yaptĂ˝klarĂ˝ bilinmektedir. Özellikle görevden düĂžmüĂž hükümetin hala sözcülüĂ°ünü yapan Bülent ArĂ˝nç’Ă˝n sözleri ise söz konusu saldĂ˝rĂ˝ ile birebir örtüĂžmektedir.

O halde Suruç katliamĂ˝ olayĂ˝ DAÝÞ çetelerine hizmet ettiĂ°i gibi, AKP’nin günümüzde izlediĂ°i politikalara da hizmet etmektedir. Hatta AKP politikalarĂ˝yla çok daha fazla örtüĂžmektedir. Bu nedenle, söz konusu katliam saldĂ˝rĂ˝sĂ˝nĂ˝ DAÝÞ çeteleri yapmýÞ olabileceĂ°i gibi, AKP yönetimindeki gizli silahlĂ˝ güçler ve istihbarat örgütleri de yapmýÞ olabilir. Hatta henüz hiçbir araĂžtĂ˝rma yapmadan BaĂžbakan Ahmet DavutoĂ°lu’nun olayĂ˝ DAÝÞ’e yüklemesi, söz konusu saldĂ˝rĂ˝yĂ˝ AKP’nin yaptĂ˝rmýÞ olma ihtimalini daha da güçlendirmektedir.

Tabi 20 Temmuz tarihli Suruç saldĂ˝rĂ˝sĂ˝nĂ˝ yapanlar DAÝÞ üyesi kiĂži veya kiĂžiler olabilir. Fakat saldĂ˝rana deĂ°il de saldĂ˝rtana bakmak gerekir. DolayĂ˝sĂ˝yla DAÝÞ üyesi olarak görünen birçok kiĂžiye AKP’ye baĂ°lĂ˝ istihbarat örgütleri saldĂ˝rĂ˝ yaptĂ˝rabilir. ÖrneĂ°in Hakan Fidan’Ă˝n baÞýnda bulunduĂ°u MÝT’in bu tür örgütlenmeleri olduĂ°unu herkes bilmektedir. AyrĂ˝ca AKP denetiminde MÝT dýÞýnda da birçok gizli örgüt ve kontrgerilla timi bulunmaktadĂ˝r.

Söz konusu nedenlerle, Suruç saldĂ˝rĂ˝sĂ˝nĂ˝ DAÝÞ üyesi olan kiĂžiler yapmýÞ olsa bile, bu saldĂ˝rĂ˝yĂ˝ yaptĂ˝ranĂ˝n AKP olduĂ°u tartýÞmasĂ˝zdĂ˝r. Bu açĂ˝dan “DAÝÞ katliam yapĂ˝yor, AKP ise destekliyor” demek doĂ°ru deĂ°ildir. DoĂ°ru olan söz konusu katliamĂ˝n AKP tarafĂ˝ndan yaptĂ˝rĂ˝lmýÞ olmasĂ˝dĂ˝r. DolayĂ˝sĂ˝yla DAÝÞ maskeli bir AKP katliamĂ˝ söz konusudur. Suruç katliamĂ˝nĂ˝ böyle tanĂ˝mlayarak tek sorumlu olarak AKP’yi görmek büyük önem taÞýmaktadĂ˝r.

Nitekim son dönemde AKP siyaseti doĂ°rultusunda gerçekleĂžtirilen tüm katliamlar için “DAÝÞ yaptĂ˝” denmektedir. Bunu özellikle Ahmet DavutoĂ°lu Hükümeti söylemekte ve böyle olduĂ°unu iddia etmektedir. ÖrneĂ°in seçim kampanyasĂ˝ sĂ˝rasĂ˝nda HDP’nin Adana ve Mersin il binalarĂ˝nĂ˝n aynĂ˝ anda bombalanmasĂ˝ olayĂ˝nĂ˝n DAÝÞ tarafĂ˝ndan yapĂ˝ldýðý BaĂžbakan tarafĂ˝ndan ifade edilmiĂžtir. Yine 5 Haziran DiyarbakĂ˝r katliamĂ˝nĂ˝ yapanĂ˝n da DAÝÞ üyesi bir kiĂži olduĂ°unu AKP Hükümeti açĂ˝klamýÞtĂ˝r. Þimdi Suruç katliamĂ˝nĂ˝ yapanĂ˝n DAÝÞ olduĂ°unu da BaĂžbakan Ahmet DavutoĂ°lu hem de hiçbir araĂžtĂ˝rma yaptĂ˝rmadan açĂ˝klayabilmektedir.

Dikkat edilirse AKP karÞýtlarĂ˝na yönelik saldĂ˝rĂ˝larĂ˝ yapanlar için AKP tarafĂ˝ndan hemen “DAÝÞ yaptĂ˝” denmektedir. Sanki AKP saldĂ˝rĂ˝larĂ˝ için DAÝÞ ismi adeta bir kod adĂ˝ymýÞ gibi kullanĂ˝lmaktadĂ˝r. Bu nedenle söz konusu saldĂ˝rĂ˝larĂ˝ doĂ°ru anlamak ve ifade etmek gerekir. Elbette DAÝÞ isimli bir çete örgütü vardĂ˝r ve bu faĂžist çete örgütü vahĂži katliamlar yapmaktadĂ˝r. Bu doĂ°rudur, ama her katliamĂ˝ da DAÝÞ çeteleri yapmamaktadĂ˝r. Adana, Mersin, DiyarbakĂ˝r ve Suruç katliamlarĂ˝nĂ˝n doĂ°rudan AKP tarafĂ˝ndan yaptĂ˝rĂ˝lmýÞ olduĂ°u tartýÞmasĂ˝z bir gerçektir. Kobani katliamĂ˝nda da AKP’nin doĂ°rudan katĂ˝lĂ˝mĂ˝ yaĂžanmýÞtĂ˝r.

Kürt Özgürlük Hareketi ile Türkiye’nin demokratik güçleri gerçekleri böyle anlamak durumundadĂ˝r ve bu bakýÞ açĂ˝sĂ˝ gittikçe de açýða çĂ˝kmaktadĂ˝r. DolayĂ˝sĂ˝yla söz konusu AKP saldĂ˝rganlýðýna ve katliamlarĂ˝na karÞý giderek yeni bir demokratik direniĂž adĂ˝m adĂ˝m geliĂžmeye baĂžlamaktadĂ˝r. Nitekim ilgili tüm çevreler öz savunma tedbirlerinin alĂ˝nmasĂ˝ ve direniĂž içine girilmesi gerektiĂ°i hususu üzerinde durmaktadĂ˝r.

Özellikle söz konusu AKP saldĂ˝rganlýðýna karÞý yeni bir Kürt direniĂžinin geliĂžeceĂ°i kesindir. Çünkü bu kadar güce sahip olan Kürt Özgürlük Hareketinin AKP saldĂ˝rganlýðýna boyun eĂ°mesi beklenemez. DolayĂ˝sĂ˝yla yeni Kürt direniĂžinin AKP’yi hedefleyerek Türkiye’yi bu demogojik güçten artĂ˝k kurtaracaĂ°Ă˝ açĂ˝ktĂ˝r. Yine yeni Kürt direniĂžinin her zamankinden farklĂ˝ olarak Türkiye demokratik güçleriyle birlikte yürütüleceĂ°i ortadadĂ˝r. Yani yeni Kürt direniĂži aynĂ˝ zamanda bir Türkiye demokratik direniĂži olacaktĂ˝r. Bunlar da yeni direniĂži mutlaka zafere taÞýyacaktĂ˝r.

PEKÝ, SÝZÝN ÇÖZÜMÜNÜZ NE?

Kendinize yakýn gördüðünüz müttefik Türkiye’ye karþý ne zamana kadar sesiz kalacaksýnýz?

YENÝ MÜCADELE DÖNEMÝ VE ÖNCÜ KADRONUN ROLÜ

Hakikat algýsýndaki yanlýÞlýk ve yanýlgýdan kurtulmak, ne istediðini bilmek ve bunu bir bilinç, bir farkýndalýk yaratarak sßrekli oluÞ halinde derinleÞtirmekle mßmkßndßr.

KÝRLÝ VE KALLEÞÇE SAVAÞ YÜRÜTEN KÝMDÝR?

Bu zihniyet ve siyaset anlayýÞý sadece siyasetçileri deðil, basýný, aydýnlarý ve yazarlarý da bßyßk çoðunlukla kendine benzetmiÞtir.

2018 © Partiya Karkeręn Kurdistan (PKK)
[[email protected]]