22/02/2018

KÝRLÝ VE KARANLIK KONSEPTÝN ÇETESÝ DAÝÞ VE LÝDERÝ ERDOÐAN…

Kadýnlý erkekli 30 Þehit. Pýrýl pýrýl beyinleri, sevgi yßklß yßrekleri, demokrasi ve Üzgßrlßkler için bilenmiÞ iradeleri vardý.

 

 

 

 

 

 Enes PÝR


 OrtadoĂ°u halklarĂ˝ nice Nemrutlar, Firavunlar ve Ýmparatorlar gördü. Bu topraklar sayĂ˝sĂ˝z Haccaclar, Kuyucu Murat paĂžalar ve Hizb-i kontralar tanĂ˝dĂ˝. Tarifi imkansĂ˝z zulümler ve acĂ˝lar çekti. MezarsĂ˝z ölümler ve katliamlar yaĂžadĂ˝. Ancak hiç bir zaman teslim olmadĂ˝. Deccallara boyun eĂ°medi. DireniĂž geleneĂ°ini ve umudunu her dönem canlĂ˝ tuttu. Bir çok kez Kürdistan, Mezopotamya ve Anadolu halklarĂ˝, farklĂ˝ renk ve inançlarda deĂ°iĂžik zaman ve mekanlar da ortak fikirde buluĂžup, yürekte bir oldular. Zalimin zulmüne karÞý saf tuttular. BaĂž koltukta, yürek avuçta meydanlara yürüdüler. Ýktidar-sermaye tekellerinin ordularĂ˝ ve çeteleriyle savaĂžtĂ˝lar. KiralĂ˝k katil sürülerine karÞý canĂ˝yla, kanĂ˝yla, inancĂ˝yla direndiler. HafĂ˝zalardan silinmeyen destanlar yazdĂ˝lar. Dillerden düĂžmeyen efsaneler, ĂžarkĂ˝larda söylenen kahramanlar yarattĂ˝lar.

Özgürlük aĂžkĂ˝, demokrasi tutkusu, barýÞ ve kardeĂžlik arzusu  hep yaĂžadĂ˝. CanlĂ˝ tarih hep tanĂ˝k oldu bu sevdaya. Dehaklar, Kayzerler ve Tiranlar, bu sevgi dolu hayatĂ˝ bilemezler. Hakikat yoluna düĂžmandĂ˝r onlar. Bu kavramlarla düzenlenmiĂž yaĂžam, onlarĂ˝n tükeniĂži ve yok oluĂžudur. Özellikle kadĂ˝nĂ˝n irade olduĂ°u, genç erkekle birlikte devrime ve hayata öncülük ettiĂ°i  zaman, eril zihniyetin, iktidar ve devlet odaĂ°Ă˝nĂ˝n çĂ˝lgĂ˝nlaĂžtýðý “AN” dĂ˝r. Ýþte PĂ˝rsus’ ta yapĂ˝lan canilik, bu histerinin ifadesidir. 30 özge canĂ˝n, devrimci civanĂ˝n katledilmesi, 100’ den fazla demokrat-sosyalist gencin yaralanmasĂ˝ olayĂ˝dĂ˝r.  Bir vahĂžet tablosudur yaĂžanan. Beynin, yüreĂ°in ve iradenin bileĂžkesi olarak, halklarĂ˝n birliĂ°i ve kardeĂžliĂ°inin ifadesiydi bu genç erkek ve kadĂ˝nlar. ErdoĂ°an ve ĂžürekasĂ˝, AKP ve çeteleri, Ýktidar ve devlet odaklarĂ˝ bu dayanýÞma ve ortak ruh karÞýsĂ˝nda korkup, ürktüler. Ortalýðý kan deryasĂ˝na çevirdiler. KadĂ˝nlĂ˝ erkekli 30 Ăžehit. PĂ˝rĂ˝l pĂ˝rĂ˝l beyinleri, sevgi yüklü yürekleri, demokrasi ve özgürlükler için bilenmiĂž iradeleri vardĂ˝. SavaĂž baronlarĂ˝ ve cellatlarĂ˝nĂ˝n hedefi oldular. OnlarĂ˝n ĂžahsĂ˝nda Kürdistan ve Anadolu halklarĂ˝nĂ˝n umutlarĂ˝, iradeleri ve yaĂžam sevinçleri tüketilmek istendi. TC’nin sicili ve tarihi bu tür olaylarla kirlidir. Son 13 yĂ˝lĂ˝n katliam ve iĂ°rençliklerinin baĂž aktörü ise; ErdoĂ°an ile AKP çeteleridir. Ve son marifetleri olarak, kanla resmettikleri bir tablo var karÞýmĂ˝zda. Bu tabloda imalar, örtük mesajlar ve göndermeler yoktur. Tahminlere yer bĂ˝rakĂ˝lmamýÞ. VarsayĂ˝mlara açĂ˝k tutulmamýÞ. OlasĂ˝lĂ˝klara kapalĂ˝dĂ˝r. Analiz ve yorumlara aralĂ˝k deĂ°ildir.  Çünkü tüm bunlar, olay öncesi faillerce ele alĂ˝nĂ˝p tartýÞýlmýÞ, netleĂžtirilmiĂž ve kararlara dönüĂžtürülmüĂžtür. Önemli olan, tablodaki kararlarĂ˝ doĂ°ru okumak. Amaç, hedef, strateji, taktik ve politikalarĂ˝ net görebilmektir. Çünkü cellatlar tüm bunlarĂ˝, sarih bir Ăžekilde tabloya yazĂ˝p, resmetmiĂžlerdir. Bu tabloyu tüm Kürdistan, Anadolu ve Mezopotamya halklarĂ˝na ve topluluklarĂ˝na göstererek, amaçlarĂ˝nĂ˝ ve meramlarĂ˝nĂ˝ ilan etmektedirler. Resmi doĂ°ru anlayabilmek için, öncelikle bu aĂžamanĂ˝n evvelini iyi okumak gerekir.

a) Önder APO’nun yeni paradigma eksenli olarak, yĂ˝llarca azim ve Ă˝srarla sürdürdüĂ°ü Demokratik çözüm ve onurlu barýÞ-kardeĂžlik projesinin Türkiye ve ortadoĂ°u halklarĂ˝nca kabul görmesi. Ve Rojava devrimiyle de  gerçekleĂžerek, adĂ˝m adĂ˝m genelleĂžmesi.

 b) UluslararasĂ˝ çete organizasyonu olan DAÝÞ’e karÞý, genelde Rojava, özelde Kobani direniĂžiyle Önder APO öncülüĂ°ünde Özgürlük hareketinin, tüm OrtadoĂ°u’da meĂžruluk kazanĂ˝p, halklarĂ˝n umudu haline gelmesi. Saflarda buluĂžarak, Demokratik uluslar temelinde OrtadoĂ°unun özgürlük ve demokrasi yolunda ivme kazanmasĂ˝.

 c) Bölgenin iĂžbirlikçi, gerici devletleri ve hain yapĂ˝larĂ˝yla iktidar odaklarĂ˝nĂ˝n maddi ve siyasi tüm desteklerine ragmen, ErdoĂ°an ve AKP’nin,  7 Haziran seçiminde iktidarĂ˝ kaybederek, politik yenilgiye uĂ°ramalarĂ˝.

d) Kirli ve karanlĂ˝k konseptin çetesi DAÝÞ ve lideri ErdoĂ°an, yenilgiler zinciri sonucu, Gré Spi’de hezimete uĂ°ramasĂ˝. Askeri olarak tükeniĂžin ve iniĂžin hĂ˝zlanmasĂ˝.

e) UluslararasĂ˝ hegemonik güç ve sermaye odaklarĂ˝nĂ˝n, GOP/BOP ekseninde baĂžta ErdoĂ°an ve AKP olmak üzere, Türkiye ve iĂžbirlikçilerine verdikleri taĂžeronluk rolünün, Önder APO’nun düĂžünce ve çabalarĂ˝yla Özgürlük hareketinin direniĂž ve politikalarĂ˝ karÞýsĂ˝nda iflas etmiĂž olmasĂ˝. Önderlik çizgisi, politikasĂ˝ ve projesinin, OrtadoĂ°u halklarĂ˝ nezdinde realite kazanmasĂ˝.

Ýþte bu baĂž döndürücü devrimsel geliĂžmeler DAÝÞ çetesini, lideri ErdoĂ°an’la birlikte, AKP ve ĂžürekasĂ˝nĂ˝ adeta tarumar etmiĂžtir. 13 yĂ˝ldĂ˝r tüm destekçileriyle kurgulayĂ˝p yaĂžattĂ˝klarĂ˝ ve yaĂžadĂ˝klarĂ˝ yalan dünyanĂ˝n temelleri çatĂ˝rdayarak, duvarlarĂ˝ devrilmeye baĂžladĂ˝. Çünkü çimentosu yalan, harcĂ˝ ise; komplo, entrika ve iftirayla karýÞmýÞtĂ˝. Kolonlar ve kiriĂžler yĂ˝kĂ˝lmaya baĂžlayĂ˝nca, tüm karanlĂ˝k oyunlar ve gizli dolaplar, kirli iliĂžkiler ve hain ittifaklar, birer birer açýða çĂ˝ktĂ˝.”Kral çĂ˝plak” misali her Ăžey gözler önüne serildi. Son maskeler de tutmaz olup, yerlerde süründü. Bu realite karÞýsĂ˝nda çĂ˝lgĂ˝nlaĂžan DAÝÞ baÞý ErdoĂ°an ve AKP, aylardĂ˝r açĂ˝k savaĂža hazĂ˝rlanĂ˝yor. “SĂ˝nĂ˝r” diye tanĂ˝mladýðý ulus-devlet hatlarĂ˝na askeri yýðýnak yaparak, Özgürlük savaĂžçĂ˝larĂ˝nĂ˝ kýÞkĂ˝rtmaya, taciz ve saldĂ˝rĂ˝larla savaĂža çekmeye çalýÞmaktadĂ˝r. HalkĂ˝n toplu bulunduĂ°u yerlerde de tahrip gücü yüksek bombalarĂ˝, alçakça  patlatarak, hedef gözetip kurĂžun yaĂ°dĂ˝rarak, halkĂ˝ sindirip, teslim almak istemektedir. “Denize düĂžen yĂ˝lana sarĂ˝lĂ˝r” misali, çürümüĂž özel savaĂž yöntemlerine, dört elle sarĂ˝lmýÞtĂ˝r. Nafile iĂžler peĂžinde koĂžmaktadĂ˝r. Suruç’ta yaptýðý budur. KalleĂžçe saldĂ˝rmýÞ, oluk oluk kan akĂ˝tmýÞtĂ˝r. Kandan beslenen bir vampirdir. GĂ˝dasĂ˝nĂ˝ kandan almaktadĂ˝r. Kan akmayĂ˝nca, ölüm olmayĂ˝nca ayakta duramayacaktĂ˝r. YalanlarĂ˝ ve iftiralarĂ˝ sürdüremeyecektir. Tarih boyu zalimler, kan içiciler ve cellatlar hep böyle yaptĂ˝lar. Sonuçta akĂ˝ttĂ˝klarĂ˝ kan deryasĂ˝nda boĂ°ulup, gittiler.

13 yĂ˝ldĂ˝r yalanlarĂ˝nĂ˝ dinlediĂ°imiz ErdoĂ°an ve AKP, en son çözüm sürecini de baltaladĂ˝. Önder APO’nun paradigmasĂ˝nĂ˝, direniĂžini ve emeklerini boĂža çĂ˝karacaĂ°Ă˝ yanĂ˝lgĂ˝sĂ˝ndadĂ˝r. ”Dolmabahçe mutabakatĂ˝ yoktur, tanĂ˝mĂ˝yorum” diyerek, kendi eli ve diliyle bitiĂžini ve çöküĂžünü hĂ˝zlandĂ˝rmýÞtĂ˝r. SavaĂž baronluĂ°u ve  savaĂž çĂ˝lgĂ˝nlýðýyla iktidarĂ˝nĂ˝ sürdüreceĂ°ini, sarayĂ˝nda saltanatĂ˝na devam edebileceĂ°i hayalindedir. Milliyetçilik yaparak, Ă˝rkçĂ˝lýðý sürdürerek, Ăžovenizmi körükleyerek halklarĂ˝n demokrasi, özgürlük ve onurlu barýÞ ve kardeĂžlik mücadelesine engel olacaĂ°Ă˝nĂ˝ zannetmektedir. Halbuki halklarĂ˝n saygĂ˝lĂ˝ birliĂ°i ve onurlu kardeĂžliĂ°i her gün daha da perçinlenmektedir. Mücadele saflarĂ˝ sĂ˝klaĂžmaktadĂ˝r. Devrim sahalarĂ˝ geniĂžlemektedir. Kürt HalkĂ˝nĂ˝n demokrasi ve özgürlük mücadelesi, Anadolu ve Mezopotamya halklarĂ˝yla buluĂžmuĂžtur. ArtĂ˝k demokrasi ve özgürlük mücadelesi, tüm ezilen ve sömürülen halklarĂ˝n eylemine dönüĂžmüĂžtür. ErdoĂ°an ve ĂžürekasĂ˝nĂ˝n çirkin çabalarĂ˝, iĂ°renç oyunlarĂ˝ sonuç vermeyecektir. Son Amed, Ardahan vb. patlama-tarama katliamlarĂ˝nda görüldüĂ°ü gibi, ErdoĂ°an ve AKP gerçekliĂ°ini açĂ˝kça ifade etmekte ve bumerang misali kendi iktidarĂ˝nĂ˝ vurmaktadĂ˝r. PĂ˝rsus katliamĂ˝nĂ˝n cevabĂ˝nĂ˝ halklar verecektir. Kendine insanĂ˝m diyen herkes, bu planlĂ˝ katliama tepkilenecektir. Hiç bir canlĂ˝ vicdanĂ˝, buna duyarsĂ˝z ve sessiz kalamaz.

Halk arasĂ˝nda bir söz vardĂ˝r; “ne ekersen onu biçersin” diye. Suruç’ta patlayan bomba, sarayĂ˝ çatĂ˝rdatmýÞtĂ˝r. ErdoĂ°an ve AKP’nin gidiĂžini hĂ˝zlandĂ˝rmýÞtĂ˝r. SarayĂ˝n duvarlarĂ˝ ardĂ˝nda kararlaĂžtĂ˝rĂ˝lan ve planlanan katliamlar, sarayĂ˝ sallamaktadĂ˝r. KoridorlarĂ˝nda dolanĂ˝p, salonlarĂ˝nda cinnet geçiren ErdoĂ°an, halklarĂ˝ teslim alamayacaĂ°Ă˝nĂ˝, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin önüne geçemeyeceĂ°ini, ancak iktidarĂ˝ ve sarayĂ˝ kaybedince anlayacaktĂ˝r.

Tarihe PĂ˝rsus vahĂžeti, ErdoĂ°an cinneti olarak geçecek olan, Suruç katliamĂ˝nĂ˝ tanĂ˝mlayĂ˝p, tabloyu doĂ°ru okuyarak, senaryoyu anlayalĂ˝m.

 Birincisi; Katiller ve tetikçileri bellidir. ErdoĂ°an ve ĂžürekasĂ˝ ile AKP güruhunun, baĂžaĂžaĂ°Ă˝ gidiĂžinin baĂžladýðýnĂ˝ iliklerine kadar hissetmelerinin hezeyanĂ˝dĂ˝r.     

 Ăkincisi; Özgürlük hareketinin devrim yolunda ilerleyiĂžini durdurmak. 80 yĂ˝llĂ˝k inkar, imha ve asimilasyon politikalarĂ˝nĂ˝ sürdürmek. Kürt HalkĂ˝nĂ˝n binbir emek, bedel ve direniĂžlerle elde ettiĂ°i kazanĂ˝mlarĂ˝ ve mevzileri tasfiye etmek. Kürdü ve Kürdistan’Ă˝ statüsüz bĂ˝rakmak.

 Üçüncüsü; AĂ°Ă˝r bedellerle yaratĂ˝lan ve yaĂžatĂ˝lan ROJAVA devrimini yĂ˝karak teslim almak ya da marjinal kĂ˝lĂ˝p, tecrit altĂ˝na alarak tüketmek. Kendi arka bahçesi haline getirmek.

 Dördüncüsü; Önder APO üzerinde tecrit uygulayarak, demokratik çözümü, onurlu barýÞý ve halklarĂ˝n kardeĂžliĂ°ini tasfiye etmek. Bu yoldaki emekleri, çabalarĂ˝ bertaraf etmek. Demokratik-ulus projesini boĂža çĂ˝karmak.

 BeĂžincisi; Reber APO’nun etkileyici ve örgütleyici gücünden korkulmakta, halklarla iliĂžkilenmesinden, sesinin duyulmasĂ˝ndan ürkülmektedir. Özellikle düĂžüncelerinin halklara ulaĂžmasĂ˝nĂ˝ engellemek için tecrit uygulanmaktadĂ˝r.

 AltĂ˝ncĂ˝sĂ˝;  Kürt demokrasi ve özgürlük mücadelesinin, Anadolu devrimci demokratik ve sosyalist hareketlerle iĂžçi ve emekçileriyle, halklarĂ˝yla özelliklede kadĂ˝n ve gençlik yapĂ˝larĂ˝yla buluĂžmasĂ˝nĂ˝ engellemek. Türkiye’de oluĂžan demokratik cephenin sindirilip, tasfiye edilmesini saĂ°lamak.

 Yedincisi; Türkiye ve Kürdistan’ da siyasi krizler, sosyal kaoslar planlanmýÞtĂ˝r. Bu senaryo üzerinden, seçim ve iktidar yenilgisini telafi ederek, tekrardan halklarĂ˝ oyalama ve kandĂ˝rmaya devam etmek. ÝktidarĂ˝nĂ˝ perçinleyecek devlet baĂžkanlýðý sistemini kaçĂ˝nĂ˝lmaz kĂ˝lmak. Parçalanan itaat ve biat kültürünü yeniden tesis etmek.             

 “Korkunun ecele faydasĂ˝ yok “ derler. Bu coĂ°rafyada nice saraylar yĂ˝kĂ˝ldĂ˝, tapĂ˝naklar çöktü, tanrĂ˝ krallar devrildi. Ama iktidar ve sermayenin karakteri budur. ÇĂ˝ldĂ˝rasĂ˝ya çĂ˝lgĂ˝nlĂ˝klar yapmak. Ýtaati ve sömürüyü baki kĂ˝lmak. TacĂ˝, tahtĂ˝ ve asayĂ˝ ebedileĂžtirmek. Bu ise rüyalar aleminde dolaĂžmaktĂ˝r. Simülasyonlar dünyasĂ˝nda gezinmektir.

 AçĂ˝kça görülen ve yapĂ˝lanlar ise;  ErdoĂ°an, AKP ve DAÝÞ’in üçlü-ortak zihniyeti, dili ve eliyle doĂ°ruyla yanlýÞýn, iyiyle kötünün, güzelle çirkinin ters-yüz edilmesidir. Bu da tĂ˝pkĂ˝ kutsal kitaplarda ve semavi dinlerde anlatĂ˝lan “ kĂ˝yamet günü”nün yaĂžanmasĂ˝dĂ˝r. DeccalĂ˝n zuhur ettiĂ°i, ordusunu kurduĂ°u, karanlýðý bayrak edindiĂ°i, zalimliĂ°i yol bellediĂ°i, aydĂ˝nlýðý düĂžman ilan ettiĂ°i zamanĂ˝n hikayesidir. Kan oluk oluk akacak. Deccal ve yardakçĂ˝larĂ˝ bu akan kandan beslenecek ki, saltanatĂ˝nĂ˝ sürdürsün. Sömürü, gasp ve talan ilelebed olsun. Adaletsizlik, haksĂ˝zlĂ˝k,baskĂ˝ ve Ăžiddet devam etsin.  KaranlĂ˝k, kötülük ve çirkinlik hükümran olsun… Sanki hikayenin güncelleĂžmiĂž hali yaĂžanĂ˝yor.

Ezilenlerin daha da ezildiĂ°i, sömürülenlerin on kat daha sömürüldüĂ°ü, hĂ˝rsĂ˝zlýðýn ve yalanĂ˝n marifet sayĂ˝ldýðý ErdoĂ°an ve AKP iktidarĂ˝nda OrtadoĂ°u kaosa sürüklenirken, cehennemin de kapĂ˝larĂ˝ ardĂ˝na kadar  açĂ˝lmýÞtĂ˝r. DAÝÞ cani çeteleri ve baĂžkomutanlarĂ˝ ErdoĂ°an bu yolda hĂ˝zla ilerlemektedir. Gözü dönmüĂž bir Ăžekilde iktidar çĂ˝lgĂ˝nlýðý içinde yola devam etmektedir. Çünkü maskeleri düĂžmüĂž, iktidarĂ˝ sallanmýÞ, yalanlarĂ˝ açýða çĂ˝kĂ˝p para etmez olmuĂž. 7 Haziran seçimlerinde Önderlik paradigmasĂ˝ ve demokratik cephenin sillesini yemiĂž ve yenilmiĂžtir.  

Ýflas etmiĂž tüccar gibi, eski defterleri karýÞtĂ˝rĂ˝yor. Paramparça olmuĂž, hiç bir hükmü kalmamýÞ projeleri ve senaryolarĂ˝, “temcit pilavĂ˝ misali” Ă˝sĂ˝tĂ˝p Ă˝sĂ˝tĂ˝p tekrardan yeni bir ĂžeymiĂž gibi piyasaya sürmektedir. Hiç bir kĂ˝ymeti harbiyesi yok bunlarĂ˝n. “Denize düĂžen yĂ˝lana sarĂ˝lĂ˝r” derler. Zaten, ErdoĂ°an  ve AKP baĂžka yol bilmezler. Çünkü zihniyetleri, ideolojileri ve sĂ˝nĂ˝f karakterleri demokrasiye, özgürlüklere, insan haklarĂ˝na, evrensel hukuk deĂ°erlerine kapalĂ˝dĂ˝r. Ve Kürt sorununu çözmeye, toplumsal vicdan taÞýmaya müsait deĂ°ildir.

PEKÝ, SÝZÝN ÇÖZÜMÜNÜZ NE?

Kendinize yakýn gördüðünüz müttefik Türkiye’ye karþý ne zamana kadar sesiz kalacaksýnýz?

YENÝ MÜCADELE DÖNEMÝ VE ÖNCÜ KADRONUN ROLÜ

Hakikat algýsýndaki yanlýÞlýk ve yanýlgýdan kurtulmak, ne istediðini bilmek ve bunu bir bilinç, bir farkýndalýk yaratarak sßrekli oluÞ halinde derinleÞtirmekle mßmkßndßr.

KÝRLÝ VE KALLEÞÇE SAVAÞ YÜRÜTEN KÝMDÝR?

Bu zihniyet ve siyaset anlayýÞý sadece siyasetçileri deðil, basýný, aydýnlarý ve yazarlarý da bßyßk çoðunlukla kendine benzetmiÞtir.

2018 © Partiya Karkeręn Kurdistan (PKK)
[[email protected]]