22/02/2018

ERDOÐAN-AKP TÜRKÝYE’YÝ NEREYE SÜRÜKLÜYOR!

Türkiye’de geliþen devrim potansiyelinin hareketlenmesinden çok korkmaktadýrlar. Çünkü, Önder APO’nun felsefesi ýþýðýnda geliþen Rojava Kadýn devrimi; Türkiye kadýnlarýný, gençlerini, halklarýný kendine çekmektedir.

 

 

 

Zelal Edessa


Türkiye, OrtadoĂ°u’da yaĂžanan kaosun merkezine doĂ°ru kaymýÞ bulunmaktadĂ˝r.  ArtĂ˝k her gün çatýÞma ve patlamalarĂ˝n yaĂžandýðý bir ülke haline gelmiĂžtir. Ýþin en kötü tarafĂ˝ sanki normal bir ĂžeymiĂž gibi toplum buna alýÞtĂ˝rĂ˝lmak istenmektedir. Her gün yaĂžanan katliamlarda ciĂ°erleri yanan annelerin feryatlarĂ˝na yürek dayanmamaktadĂ˝r. Bu ülkenin çocuklarĂ˝nĂ˝ katleden bir devlet gerçeĂ°i, buzdan bir duvar gibi toplumun önüne dikilmiĂž bulunmaktadĂ˝r. Bu iĂžin asĂ˝l sorumlularĂ˝ ülkeyi on yĂ˝ldan fazla tek baÞýna yöneten ve halen de yönetmekte olan ErdoĂ°an ve AKP’dir. O nedenledir ki topluma yaĂžattýðý acĂ˝lar karÞýsĂ˝nda hiç vicdan azabĂ˝ duymamaktadĂ˝r. Bu olaylarla iliĂžkilerini basĂ˝na yapmýÞ olduklarĂ˝ açĂ˝klamalarla ele vermiĂžlerdir. OlayĂ˝ soruĂžturacaklarĂ˝na, faillerini ortaya çĂ˝karacaklarĂ˝na, ha bire suçu HDP ve PKK üzerine atarak HDP’yi hedeflemekle amaçlarĂ˝nĂ˝n ne olduĂ°unu ortaya koymaktadĂ˝rlar. Ne yaparlarsa yapsĂ˝nlar; seçim öncesi Amed’de, Kobani’de ve en son Suruç’ta geliĂžtirilen toplu katliamlarĂ˝n tek sorumlusunun ErdoĂ°an-AKP ve DAÝÞ ittifakĂ˝ olduĂ°unu, yaĂžanan saldĂ˝rĂ˝larĂ˝n örgüsünden çĂ˝karsamak çok zor olmamaktadĂ˝r.

Türkiye ve Kürdistan’da yaĂžanan katliamlara ve kalĂ˝cĂ˝ barýÞ için Önder APO ile baĂžlatĂ˝lan müzakere sürecinin ortadan kaldĂ˝rĂ˝lmasĂ˝na yönelik toplumun tepkisi geliĂžince, taktik manevra yapmaya kalktĂ˝lar. Þimdi de Türkiye’yi 90’lĂ˝ yĂ˝llara götürmek için” Ulus devlet” kahramanĂ˝ kesilmeye baĂžladĂ˝lar. ErdoĂ°an AKP‘sinin DAÝÞ’le yaptýðý ittifak çoktandĂ˝r biliniyordu, ancak MÝT aracĂ˝lýðý ile gizli gönderilen cephane ve silahlarĂ˝n ortaya çĂ˝kmasĂ˝ ile tam deĂžifre oldu. Özellikle son dönemlerde peĂži sĂ˝ra geliĂžtirilen katliamlar ErdoĂ°an-AKP gerçeĂ°ini ve DAÝÞ’le olan iliĂžkilerini daha fazla gözler önüne serdi.  Bu durumun farkĂ˝na varĂ˝nca alçaldĂ˝kça daha da alçaldĂ˝lar. Öyle ki; bu sefer sonuçlarĂ˝nĂ˝ hesaba katmadan karanlĂ˝k bir sürece Türkiye’yi sürüklemiĂž bulunmaktadĂ˝rlar.

ErdoĂ°an AKP’sini buna sürükleyen nedenlere baktýðýmĂ˝zda, Rojava devriminin yayĂ˝cĂ˝ gücü ve elde edilen Kürt halkĂ˝nĂ˝n kazanĂ˝mlarĂ˝nĂ˝ hazmedememeleri baĂžta gelmektedir. Kobane direniĂži ile birlikte geliĂžen halklar dayanýÞmasĂ˝nĂ˝n yeniden filizlenmesini kabullenememektedirler. Türkiye’de geliĂžen devrim potansiyelinin hareketlenmesinden çok korkmaktadĂ˝rlar. Çünkü, Önder APO’nun felsefesi ýÞýðýnda geliĂžen Rojava KadĂ˝n devrimi; Türkiye kadĂ˝nlarĂ˝nĂ˝, gençlerini, halklarĂ˝nĂ˝ kendine çekmektedir. Özellikle ÖnderliĂ°imizin geliĂžtirdiĂ°i “Demokratik ulus” projesi ile kadĂ˝n öncülüĂ°ünde, halklarĂ˝n zamanĂ˝na yol alĂ˝nmýÞ bulunmaktadĂ˝r. Gün be gün devrimle aydĂ˝nlanan toplum, özgürlük ve demokrasiye yürümektedir. Son seçimlerde toplumun tercihini “ÇoĂ°ulcu Demokrasi” ‘den yana yapmasĂ˝ bunu göstermektedir.

DiĂ°er yandan AKP’nin son seçimlerde Kürdistan’dan ĂžutlanmasĂ˝, milletvekillerini HDP’nin kazanmasĂ˝ ErdoĂ°an’Ă˝n Saray ÝmparatorluĂ°u hayallerini suya düĂžürdü. Onu birden kardeĂž katili OsmanlĂ˝ paĂžasĂ˝na dönüĂžtürdü.  Gözü dönmüĂž, kana susayan Leviathan gibi tüm toplumu kana boĂ°maya çalýÞmasĂ˝ bundandĂ˝r. ErdoĂ°an-AKP’nin Türkiye’de demokrasinin geliĂžmesine tahammülü kalmamýÞtĂ˝r. O nedenle operasyonlar adĂ˝ altĂ˝nda Türkiye ve Kürdistan’da tüm topluma faĂžizm uygulamaktadĂ˝r. Her gün topluma tehditler yaĂ°dĂ˝rarak 12 Eylül cuntasĂ˝nĂ˝ estirmektedir. Bir gün katletmekte, diĂ°er gün yüzlercesini tutuklayarak, ülkeyi Ăžiddet sarmalĂ˝na çevirmektedir. 

En önemlisi de Türkiye halklarĂ˝ açĂ˝sĂ˝ndan kalĂ˝cĂ˝ barýÞýn teminatĂ˝ olan çözüm-müzakere sürecini bitirerek, gerillaya top yekûn teknik-hava bombardĂ˝manĂ˝ ile saldĂ˝rĂ˝ya geçmeleridir. Üç yĂ˝ldĂ˝r ÖnderliĂ°imizin tek taraflĂ˝ olarak geliĂžtirdiĂ°i ve belli bir aĂžamaya getirdiĂ°i süreci fütursuzca harcamalarĂ˝ olmuĂžtur. Yüz yĂ˝llĂ˝k kangrene dönüĂžen sorunu çözmenin buradan geçtiĂ°ini bilmelerine raĂ°men, kendi bireysel çĂ˝kar ve hayallerine halklarĂ˝ kurban etmekten çekinmemektedirler.

 ErdoĂ°an–AKP üç maymunlarĂ˝ oynamakta Ă˝srar ederek bir Ăžeyleri kazanacaklarĂ˝nĂ˝ düĂžünmektedirler. Oysaki Türkiye’yi 90’lĂ˝ yĂ˝llara döndürmek, o dönemin kontra cinayetlerini devreye koyarak topluma katliam ve terörü dayatmakla sorun çözülmeyecektir. Ancak kendi sonlarĂ˝na doĂ°ru adĂ˝m adĂ˝m yol alma olacaktĂ˝r. Tekçi ulus devlet zihniyeti ile sorunlarĂ˝ çözmek isteyen, soykĂ˝rĂ˝m uygulayan diktatöryal rejim ve liderlerinin akĂ˝betine baksĂ˝nlar. O zaman ErdoĂ°an ve AKP kendi sonunu görecektir. Arap baharĂ˝ ile baĂžlayan halklarĂ˝n eĂžitlik ve özgürlük arayýÞlarĂ˝nĂ˝ Arap ülkelerindeki devlet baĂžkanlarĂ˝ iyi okuyamadĂ˝klarĂ˝ndan ve iktidar hĂ˝rsĂ˝nĂ˝n esiri olduklarĂ˝ndan cehennemden beter olan sondan kurtulamadĂ˝lar. HalklarĂ˝ uçurumun eĂžiĂ°ine götüren bu inkâr-imha politikasĂ˝na son verilmedikçe, ErdoĂ°an-AKP’nin düĂžüĂžü kaçĂ˝nĂ˝lmaz olacaktĂ˝r. Çünkü “takke düĂžmüĂž kel görünmüĂžtür”, ErdoĂ°an-AKP’nin maskesi düĂžmüĂžtür. Türkiye’de demokrasi ve özgürlükten, barýÞtan yana olan halklarĂ˝n mücadelesi her gün daha fazla büyüyecektir. Toplum sadece acĂ˝lara aĂ°layarak öfkesini dindirmeyecektir. Daha güçlü bir halklar dayanýÞmasĂ˝ ve eylemlilikleriyle geliĂžen savaĂž konseptine dur diyecektir.

PEKÝ, SÝZÝN ÇÖZÜMÜNÜZ NE?

Kendinize yakýn gördüðünüz müttefik Türkiye’ye karþý ne zamana kadar sesiz kalacaksýnýz?

YENÝ MÜCADELE DÖNEMÝ VE ÖNCÜ KADRONUN ROLÜ

Hakikat algýsýndaki yanlýÞlýk ve yanýlgýdan kurtulmak, ne istediðini bilmek ve bunu bir bilinç, bir farkýndalýk yaratarak sßrekli oluÞ halinde derinleÞtirmekle mßmkßndßr.

KÝRLÝ VE KALLEÞÇE SAVAÞ YÜRÜTEN KÝMDÝR?

Bu zihniyet ve siyaset anlayýÞý sadece siyasetçileri deðil, basýný, aydýnlarý ve yazarlarý da bßyßk çoðunlukla kendine benzetmiÞtir.

2018 © Partiya Karkeręn Kurdistan (PKK)
[[email protected]]