22/02/2018

ÖZGÜRLÜÐE GÖZÜNÜ DÝKEMEYENÝN GÜCÜ OLAMAZ

Ben kadýnla yüreðim ve aklýmla iliþkilendim.

 

 

 

 

 

 

Abdullah ÖCALAN 

 

Uygarlýðýn karanlýk çaðlarýnda da kadýn derin bir yokluðu yaþamýþtýr. Aslýnda ben bu uygarlýðý karanlýk, buzlu, karlý bir çað olarak görüyorum, fakat 2000’li yýllarýn baþýndan itibaren kadýn baharlaþmasý baþlamýþtýr. Uygarlýk tarihi boyunca kadýn cinsine yönelik yalancýlýða, zorbalýða dayalý egemenliðe, sert kýþýna ve karýna karþý, kar ve buzu delen kardelenler gibi kadýn özgürleþmeleri gerçekleþmektedir. Bunu kadýn baharlaþmasý, kadýn baharýna doðru sert kýþa ve kara karþý çiçeklenme, kadýnýn özgürlük hareketinin çiçeklenmesi olarak görüyorum.

Ben kadýnla yüreðim ve aklýmla iliþkilendim. Kadýnla benim bütünlüðüm alnýmdan ve beynimden bir bütünlüktür. Hani alnýndan yaratýlmak denir ya! 2000’li yýllarda kadýnýn baharlaþma ve özgürlük çiçeklenmesine bin selam diyorum, kimliðim budur, formasyonum budur, kadýna bakýþým budur.

Zafer kiþiliðine ulaþmamýþsam -tabii þehit arkadaþlarýn anýsýna bunlarý belirtiyorum- sonuna kadar benimleyseler, ben de sonuna kadar kendimi onlarla birleþtirmiþim ve en yüce birliktelik de budur. Daðlarda, bu kadar fýrtýnada, açlýkta olabilmek en yüce bir birliktir. Kim bunu kusurlu bulabilir? Hangi düþman buna leke düþürebilir? Tabii bunu istismar etmemek ve hatta tartýþma konusu bile yapmamak gerekir. Ben yürüyüþümün zafer yürüyüþü olduðuna hala eminim ve bunu kanýtlýyorum. Bu en güzel ahlaktýr da. Bir kadýn, zaferin yürüyüþüne sýrýlsýklam ama zekice ve güzel baðlanmýþsa, bundan daha deðerlisi olamaz!

Burada bir fikrin yüceliðine, özgür yürüyüþün simgesine baðlanýyorsunuz ve bu baðlýlýk yýllarca sürecek. Eðer anýmýza doðru sahip çýkýlacaksa ve þahadetlerin anýsýna doðru sahip çýkacaksak, bu böyledir.

Bu anlamda da kadýnla olabilmek son derece gurur vericidir. Hareketimiz kadýnla birlikte, hem çok güzel kýlýnmýþtýr, hem de umuduyla birlikte pratik baþarýsýyla da güçlü geliþecektir. Ben hep bu heyecanla yaþadým. Bu heyecanýn dýþýnda böylesine zorunlu bir davada hiçbir þeyin de bir insaný sürüklemeyeceðine eminim. Dolayýsýyla en gerekli olan; bu heyecan ve bu heyecanýn doðurduðu çaba ve bu çabanýn doðurduðu zaferdir.

En güzeli gerilla tarzý yaþamdýr; destandýr, özgürlüktür. Emperyalist çaðda gerillacýlýk, en umutlu yaþamýn ifadesidir. Gerilla bir tutkudur, inançtýr, sanattýr. Gerilla bir aydýnlanma hareketidir. Gerillanýn sustuðu yerde her þey karanlýða boðulmuþtur.

En büyük özgürlük ve mutluluk daðlardadýr. Özgürlüðe gözünü dikmeyenin gücü olamaz! En büyük sözünüz umut kiþiliði yaratmanýzdýr.

Yaþam gerillasý olmak, Önderlik anlamýndaki yücelikle buluþmaktýr. Þehit gerçeði kadar kesin, yalansýz ve dolansýz olan bir baþka gerçek yoktur. Ýç sorgulama þehitlik gerçeðinde çok önemlidir.

Savaþçýnýn yüreði önce yoldaþý için büyük atar. Hele yoldaþý þehit olmuþsa, onu ölümsüz kýlmak için daha büyük atar yüreði. Ben hep tekrarlýyorum; benim þehitlerin vasiyetine baðlý kalmam kaçýnýlmazdýr, on binleri aþan bu gençlerin vasiyetini göz ardý etmem imkansýz. Yaþamý onlar adýna geliþtiriyoruz.

Benim bugün dolayýsýyla özellikle acýlar içerisinde kývranan ve büyük zorluklar içerisinde boðuþan baþta kadýnlarýmýz olmak üzere, onlara verebileceðim en deðerli armaðan bir yaþam umududur. Ama gerçekten özgür bir yaþamýn umudu, kaybettikleri özgürlük gücünü verebilecek bir yaþamýn kapýsýný aralamaktýr. Bu konuda aceleci olmaya gerek yok. Nasýl ki hayatýnýzý adýyorsunuz, o zaman özgürlüðü mümkün kýlan bir yaþam uðruna direnme gücünü gösterirsiniz. Þimdi ben buna güveniyorum, kadýna inanýyorum ve bunlarý geliþtiriyorum. Analarýn yüreðini biliyorum. Kýzlarýmýzýn tutkularýný, umutlarýný çok iyi biliyorum. Bildiðim için kendimi bu yaþa kadar getirdim. Büyük yürek hareketi derken, anlaþýlmasý gereken de budur.

Kadýnlarýmýz daðlarda, en sevdiðimiz kadýnlarýmýz daðlarda ve çoðu da Zilan gibi þahadete gitmiþlerdir. Bunlar bizim kadýnlarýmýzdýr ve gerçekten yiðit kadýnlardýr. Biz kadýnlarla yaþayacaðýz, baþka kimseyle yaþamayacaðýz, biz bu kadýnlarýn erkekleriyiz.

Tarihte hiçbir hareket içerisinde kadýn, bizim hareketimizde olduðu kadar kendini feda etmemiþ, cesaretli kýlmamýþtýr. Bunun bir örneði yoktur. Neden bizim ulusal, partisel harekemizde kadýn kendini böyle ifade ediyor? Neden çok cesur kýlabiliyor? Çünkü orada kendi diriliþini, özellikle Zilan yoldaþýn ifade ettiði gibi büyük yaþamý görüyor. Bu büyük yaþam pýrýltýsý ona sýnýrsýz cesaret ve yürüme gücü veriyor. Bu binlerce kadýn militan yoldaþ da artýk kendini kanýtlamýþtýr.

Eðer þehitlere baðlý olacaksak, kiþilikleri biraz çözümlemeli ve çözümlenmiþ bu kiþilikleri doðru anlamalýyýz. Baþka türlü onlarýn büyüklüðü anlaþýlamaz.

Özgür yaþamýn savaþýmýný baþarýyla vereceðiz ve mutlaka kazanacaðýz. Þehitlerimiz güzel yaþamýn gerçek sahipleridir ve onlar ölümsüzdür. Ben þehitlerin takipçisi ve sözcüsüyüm. Þehit anmasý, yenilmez bir ordu, sarsýlmaz bir parti ve yaþam tarzýdýr.

15 AÐUSTOS ATILIMI BÝR ÝNADIN BÝR ÝNANCIN ATILIMIDIR-2

Biz Kimsenin Adýný Bile Söyleyemediði Bir Ülkenin Yurtseverliðini Yaptýk

15 AÐUSTOS ATILIMI BÝR ÝNADIN BÝR ÝNANCIN ATILIMIDIR -1

Bu savaþ büyük düþünmenin ve büyük yüreðin savaþýdýr.

15 AÐUTOS UMUDUN VE ZAFERÝN BAÞLANGICIDIR

Özgürlükten, özgürlüðümüzden taviz vermeyeceðiz.

2018 © Partiya Karkern Kurdistan (PKK)
[[email protected]]