22/02/2018

ERDOÐAN’IN ÝHTÝRASLARINA HALKLARI KURBAN ETTÝRMEMEK ÝÇÝN NE YAPILMALI?

Bugßn Kßrdistan ilçelerinde baÞlatýlan ÜzyÜnetim ve Üz savunma pozisyonunun, halkýn kendini katliamdan korumasý için olduðu iyi bilinmelidir.

 

 

 

 

 

Zelal EDESSA


Bugün ErdoĂ°an-AKP tarafĂ˝ndan Kürdistan’da baĂžlatĂ˝lan savaÞýn kirli olduĂ°unu Türkiye halklarĂ˝ görmüĂž bulunmaktadĂ˝r. Çünkü “MĂ˝zrak çuvala sýðmamakta”, “Kutsal vatan” adĂ˝na yürütülen savaÞýn gerçeĂ°i görülmektedir. CanĂ˝ ile kanĂ˝ ile bu savaÞýn içinde olan halk, artĂ˝k sonu gelmeyen bir nakarat olan “terörü bitireceĂ°iz” safsatalarĂ˝na inanmamaktadĂ˝r.  Bu anlamda toplumun bilgeliĂ°i baĂžkadĂ˝r. AlgĂ˝layýÞýnda tarihsellik vardĂ˝r. HalkĂ˝ kandĂ˝ran düzenbaz hükümetlere benzememektedir. Onlar toplumsal hakikatin ne olduĂ°unu yaĂžayarak öĂ°renmiĂžlerdir. O nedenle bu gün ErdoĂ°an tarafĂ˝ndan tĂ˝rmandĂ˝rĂ˝lan topyekûn savaÞýn ne kadar anlamsĂ˝z olduĂ°unu tarihsel tecrübelerinden bilmektedirler.  Bu savaÞýn özünde ErdoĂ°an-AKP ve daha önceki hükümetlerin kendi iktidar-sermaye-kâr hĂ˝rsĂ˝larĂ˝ için geliĂžtirdiĂ°ini anlamýÞlardĂ˝r. AynĂ˝ zamanda halklarĂ˝n baÞýna örülen bir çorap olduĂ°unu toplumun en sade, kendi halinde olan bir insanĂ˝ bile görebilmektedir. Türkiye’de en milliyetçi sayĂ˝lan kesimlerin bile asker ölümlerinden dolayĂ˝ her geçen gün, hükümete karÞý biriken tepkilerini yansĂ˝tmalarĂ˝ bunu göstermektedir.

Bu gerçeĂ°i gören Türkiye halklarĂ˝ ne yapmalĂ˝dĂ˝r? Kürt özgürlük hareketinin mücadelesi Türk halkĂ˝nda da bir uyanýÞa ve aydĂ˝nlanmaya yol açmýÞtĂ˝r.  DiĂ°er yandan Türk-Kürt halklarĂ˝nĂ˝n birlikteliĂ°i bin yĂ˝llarĂ˝n akraba, iĂž ortaĂ°Ă˝, kapĂ˝ komĂžuluĂ°una dayanmaktadĂ˝r. Kendi komĂžusunun acĂ˝larĂ˝nĂ˝ paylaĂžabilmek en temel insani karakterdir. Onun için Türkiye halklarĂ˝ Kürtlere karÞý empati yaparsa devletin bu geliĂžtirdiĂ°i savaÞý daha iyi tahlil edebilecek ve çözüme katkĂ˝ sunabilecektir. Onlara sormak gerekiyor? Acaba Türk dili, kültürü yasaklansaydĂ˝, her gün faili meçhul cinayetler-katliamlarla, köyleri-daĂ°larĂ˝ bombalanarak yakĂ˝lsaydĂ˝, sayĂ˝sĂ˝z iĂžkencelerden geçirilseydiler ne yaparlardĂ˝? Bir an düĂžünsünler.

Onlar da yok olmamak için Kürt halkĂ˝ gibi varlĂ˝k mücadelesine geçeceklerdi. Bugün Kürdistan ilçelerinde baĂžlatĂ˝lan özyönetim ve öz savunma pozisyonunun, halkĂ˝n kendini katliamdan korumasĂ˝ için olduĂ°u iyi bilinmelidir. Bir halka yaĂžam güvencesi verilmezse, saldĂ˝rĂ˝lar karÞýsĂ˝nda yapacaĂ°Ă˝ Ăžey, kendi güvenliĂ°ini kendisinin saĂ°lamasĂ˝dĂ˝r. ErdoĂ°an-AKP hükümetinin 24 Temmuzda Kürdistan daĂ°larĂ˝nda ve Ăžehirlerinde baĂžlattýðý siyasi-fiziki katliam ve soykĂ˝rĂ˝mlar; Kürt halkĂ˝nĂ˝ kendi özyönetimini, öz savunmasĂ˝nĂ˝ oluĂžturmak zorunda bĂ˝rakmýÞtĂ˝r. Tüm Kürdistan’da karadan tanklar, panzerler, niĂžancĂ˝larla ve havadan uçak ve kobralarla ölüm bombardĂ˝manĂ˝nĂ˝ aralĂ˝ksĂ˝z yaĂ°dĂ˝ran devlet terörü karÞýsĂ˝nda, halkĂ˝n yapacaĂ°Ă˝ baĂžka bir seçenek kalmamýÞtĂ˝r.  Bu gün hangi canlĂ˝nĂ˝n canĂ˝na kast edersen kendisini savunmak zorunda kalacaktĂ˝r.

Bu savaĂž “halklarĂ˝ birbirine kĂ˝rdĂ˝rtma savaÞýdĂ˝r” Kürdistan’da ErdoĂ°an-AKP’nin yaktýðý ateĂž sadece Kürtleri yakmamakta, yüzlerce genci ölen Türk halkĂ˝nĂ˝ da yakmaktadĂ˝r. Bu savaÞýn durmasĂ˝ için kendi cephelerinden ne yapmalarĂ˝ gerektiĂ°i konusunda Türk halkĂ˝nĂ˝n arayýÞlarĂ˝nĂ˝ güçlendirmeleri gerekmektedir. Demokrasi ve özgürlük isteyen halklar olarak hep birlikte ErdoĂ°an’Ă˝n savaĂž ihtiraslarĂ˝na karÞý ortak cepheden bir mücadelenin geliĂžtirilmesinin elzem olduĂ°u da bilinmelidir. Yoksa kana, sömürüye doymayan ErdoĂ°an-AKP canavarlarĂ˝nĂ˝n bencil istemleri bitmeyecektir. Sonu tekrardan, bir barýÞ ve müzakere süreci oluĂžturulana kadar devam edecek olan bu savaÞýn, nice acĂ˝ kayĂ˝plarĂ˝ halklara yaĂžatmasĂ˝ olacaktĂ˝r.

SavaÞý istemeyen tüm kesimler vicdanlarĂ˝nĂ˝n sesini dinlemelidir. Bu da insan olma erdemine sahip çĂ˝kmakla olur. Madem insanĂ˝z ona göre davranarak insani görevlerimizi yapmak gerekiyor. Tüm insanlýðý var eden tarihsel kutsallĂ˝klarĂ˝mĂ˝za, deĂ°erlerimize sahip çĂ˝kĂ˝lmalĂ˝yĂ˝z. Ýnsanlýðýn en temel deĂ°eri ortak-kollektif yaĂžam anlayýÞý, dayanýÞmasĂ˝ her alanda sürdürülmelidir. YaĂžanan acĂ˝lar, zorluklar karÞýsĂ˝nda dayanýÞmayla, ülkenin zenginliklerini, sevinçlerini paylaĂžmayla insanlýðýn kerametine erebiliriz.   AynĂ˝ coĂ°rafyanĂ˝n halklarĂ˝ olarak birbiri ile savaĂžmak yerine, birbirini anlamak, hakikat olanda birbirine destek vermek en doĂ°ru olanĂ˝dĂ˝r. Türk halkĂ˝, Kürt halkĂ˝nĂ˝n acĂ˝larĂ˝nĂ˝, kendi acĂ˝larĂ˝ndan yola çĂ˝karak anlayabilmeli ve paylaĂžmalĂ˝dĂ˝r. Halklar, iktidar çĂ˝karlarĂ˝ için geliĂžtirilen bu savaÞýn önünde dururlarsa bu coĂ°rafyaya barýÞ gelir. Bu topraklarĂ˝n insanlarĂ˝nda bu öz vardĂ˝r. Tüm zorluklara, haksĂ˝zlĂ˝klara karÞý birlikte, ortak cepheden geliĂžen mücadele ile özgür ve güzel bir yaĂžam geçmiĂžte nasĂ˝l mümkün olabilmiĂžse bu gün de mümkündür. Yeter ki, isteyelim ve bunun için ortak emek harcayalĂ˝m, kadim mekânlarĂ˝n kutsallýðýna göre davranalĂ˝m. OrtadoĂ°u coĂ°rafyasĂ˝ böyle bir insanlĂ˝k hakikatine sahiptir.  Bu onun güçlü yönüdür. Ve bu hakikate sarĂ˝ldýðýmĂ˝z zaman ne çaĂ°Ă˝n NemrutlarĂ˝na soyunan ErdoĂ°an ne de bir baĂžka Firavun halklarĂ˝mĂ˝zĂ˝ birbirine kĂ˝rdĂ˝rtamaz.

O nedenle en acilinden halklar açĂ˝sĂ˝ndan geliĂžtirilmesi gereken kalĂ˝cĂ˝ barýÞ için Türk halkĂ˝nĂ˝n da Kürt halkĂ˝yla birlikte elini taÞýn altĂ˝na koymasĂ˝ gerekiyor. Yoksa her gün ErdoĂ°an’Ă˝n savaÞýna kurban giden çocuklarĂ˝nĂ˝n cenazelerine gözyaÞý dökmekle, sorun çözülmeyecek, dahasĂ˝ her gün yenileri eklenecektir. Türk analarĂ˝ bu gerçeĂ°i görmektedir.  Kürdistan’a sürülen asker analarĂ˝nĂ˝n dediĂ°i gibi “  bu savaĂžta ölen, baĂžta ErdoĂ°an olmak üzere, bakanlarĂ˝n, zenginlerin çocuklarĂ˝ deĂ°ildir.” Türk-Kürt halkĂ˝nĂ˝n fakir- fukaranĂ˝n evlatlarĂ˝nĂ˝n kanĂ˝ dökülmektedir.

 TanrĂ˝sal varlýðýn tüm insanlara baðýÞlamýÞ olduĂ°u fiziki, kültürel, zihinsel varlýðýnĂ˝ korumak en doĂ°al haktĂ˝r. Bugün Kürdistan’da pervazsĂ˝zca yürütülen saldĂ˝rĂ˝lara bakalĂ˝m! Hangi insanlĂ˝k hukukuna, tarihin kutsal kitabĂ˝na sýðacaktĂ˝r. DAÝÞ’in Rojava’da yaptýðýnĂ˝ bugün ErdoĂ°an-AKP hükümeti Bakur Kürdistan’Ă˝nda yapmaktadĂ˝r. Farqin’in Koban’i haline getirilmesi nasĂ˝l açĂ˝klanacaktĂ˝r.  Fiziki varlýðýnĂ˝ korumak için kendi öz savunmasĂ˝nĂ˝ yapan halka terörist demek sorunu ne kadar çözecektir. KaldĂ˝ ki, toplum terörist olmaz, bu onun doĂ°asĂ˝na aykĂ˝rĂ˝dĂ˝r. Ancak ErdoĂ°an-AKP hükümetinin uyguladĂ˝klarĂ˝ onlarĂ˝n ne kadar azĂ˝lĂ˝ terörist-DAÝÞ yandaÞý olduĂ°unu göstermektedir. Hiçbir haktan ve hukuktan korkmayan, maskesini çĂ˝karan ErdoĂ°an, krallýða, tanrĂ˝lýða oynamaktadĂ˝r. Bilinmeli ki bu coĂ°rafyanĂ˝n despot krallara, insan tanrĂ˝lara ihtiyacĂ˝ yoktur. Ülke sorunlarĂ˝na doĂ°ru çözümler geliĂžtirecek demokratik özerklik sistemine ihtiyaç vardĂ˝r.

 

PEKÝ, SÝZÝN ÇÖZÜMÜNÜZ NE?

Kendinize yakýn gördüðünüz müttefik Türkiye’ye karþý ne zamana kadar sesiz kalacaksýnýz?

YENÝ MÜCADELE DÖNEMÝ VE ÖNCÜ KADRONUN ROLÜ

Hakikat algýsýndaki yanlýÞlýk ve yanýlgýdan kurtulmak, ne istediðini bilmek ve bunu bir bilinç, bir farkýndalýk yaratarak sßrekli oluÞ halinde derinleÞtirmekle mßmkßndßr.

KÝRLÝ VE KALLEÞÇE SAVAÞ YÜRÜTEN KÝMDÝR?

Bu zihniyet ve siyaset anlayýÞý sadece siyasetçileri deðil, basýný, aydýnlarý ve yazarlarý da bßyßk çoðunlukla kendine benzetmiÞtir.

2018 © Partiya Karkeręn Kurdistan (PKK)
[[email protected]]