22/02/2018

KAMUOYU DÝPLAMASÝSÝ NASIL YÜRÜTÜLEBÝLÝR?

Devletten-Halka dönük iþleyen yalan yanlýþa dayalý çalýþmayý etkisiz kýlmak ve halktan-halka doðru “Kamuoyu Diplomasi” faaliyetlerini öne çýkarmak ve geliþtirmek önemli olmaktadýr.

 

 

 

Deniz Gül


BahsettiĂ°imiz kamuoyu diplomasisi, halktan-halka doĂ°ru bir iletiĂžim ve etkileĂžim sürecini ifade ediyor. Kamuoyu diplomasisi günümüzde, egemen devletlerin merkezi medya üzerinden yaptĂ˝klarĂ˝ dezenformasyonlarla yarattĂ˝klarĂ˝ algĂ˝larĂ˝n deĂ°iĂžtirilebilmesi için, özellikle Kürtler gibi özgürlük mücadelesi yürütürken “terörist” olarak yaftalanĂ˝p dýÞlanan halklar için çok büyük önem taÞýyor.

ÝletiĂžim çaĂ°Ă˝ denilen günümüzde, telekomünikasyonda yaĂžanan devrim niteliĂ°indeki geliĂžmeler, diplomasinin paradigmasĂ˝nĂ˝ deĂ°iĂžtirdi. Söz konusu geliĂžmeler diplomasinin yürütülme Ăžeklini de deĂ°iĂžtirirken, egemenlerin politikalarĂ˝nĂ˝ kolayca meĂžrulaĂžtĂ˝rmalarĂ˝nĂ˝ da güçleĂžtirmiĂžtir. Öyle ki devletlerin iç ve dýÞ siyasetlerine iliĂžkin kararlarĂ˝, artĂ˝k çok kolay bir Ăžekilde alamadýðýna ve kamuoyunun karar alma süreçlerinde eskiye nazaran etkili olduĂ°una tanĂ˝k oluyoruz.

‘Kamu diplomasisi’ kavramĂ˝nĂ˝ ilk kez 1965’te kullanan Tufts Üniversitesi’nin DekanĂ˝ Edmund Gullion, “eĂ°er kendi toplumumuzu ve politikalarĂ˝mĂ˝zĂ˝ anlatmak istiyorsak öncelikle iletiĂžime geçmek istediĂ°imiz halkĂ˝n kültürünü, tarihini, psikolojisini ve özellikle de dilini öĂ°renmeliyiz” diyerek, kamuoyu diplomasinin çift taraflĂ˝ bir süreç olduĂ°una dikkat çekiyor. Bu yüzden dinamik ve çok boyutlu bir iletiĂžim süreci olan kamuoyu diplomasisinde konuĂžmak kadar dinlemek, anlatmak kadar anlamak, iletmek kadar iletiĂžime açĂ˝k olmak da önemlidir.

Etkili bir kamuoyu diplomasisi kuĂžkusuz sistemli çalýÞmalar yürütecek kurumlaĂžmalarĂ˝n açýða çĂ˝kmasĂ˝nĂ˝ gerektiriyor. Ancak kamuoyu diplomasisi salt belli kurum ve bireylerin yürütebileceĂ°i bir çalýÞma olarak da anlaÞýlmamalĂ˝dĂ˝r. Tüm toplumsal kesimler ve her toplumsal kesimden bireyler çeĂžitli yöntemlerle kamuoyu oluĂžturabilirler.

Kürtlerin, Avrupa ülkelerindeki diplomasi çalýÞmalarĂ˝nĂ˝n, sistem karÞýtĂ˝ belli çevrelerle iliĂžkilenmeyi aĂžan, tüm toplumsal kesimlere ulaĂžmayĂ˝ hedefleyen ve bunun için gerekli kadroyu ve araçlarĂ˝ oluĂžturan; bu çerçevede etkin bir kurumlaĂžma olarak ortaya çĂ˝kmasĂ˝ ihtiyacĂ˝ belki de her zamankinden daha elzem bir hâl almýÞtĂ˝r. Bunun için belli bir deneyim oluĂžmuĂž ve imkânlar da fazlasĂ˝yla mevcuttur.

Kamuoyu diplomasisi, aslĂ˝nda bir enformasyon ve propaganda çalýÞmasĂ˝dĂ˝r. Bu yüzden basĂ˝nĂ˝n etkili bir Ăžekilde kullanĂ˝lmasĂ˝ gerekiyor. Bunun da en önemli ayaĂ°Ă˝ “ÇEVÝRÝ” çalýÞmalarĂ˝dĂ˝r. Bu çalýÞmalarda üç hususun kamuoyuna detaylĂ˝ bir Ăžekilde anlatĂ˝lmasĂ˝ büyük önem arz ediyor:

1-      PKK neydi? PKK’de neler deĂ°iĂžti?

Ne yazĂ˝k ki uluslararasĂ˝ kamuoyunda PKK ve Kürtler, egemenlerin gözünden tanĂ˝ndĂ˝. Kürtler, kendini yeterince anlatamadĂ˝, PKK, ideolojik ve politik olarak doĂ°ru yansĂ˝tĂ˝lamadĂ˝. Bunun için gerekli enformasyon araçlarĂ˝ yaratĂ˝lamadĂ˝ veya bu araçlar etkili bir Ăžekilde kullanĂ˝lamadĂ˝.

 

Bu durumun aÞýlmasĂ˝ için;

a)      PKK hareketinin temel kitaplarĂ˝ndan Savunmalar ve bu kitaplara yakĂ˝n kitaplarĂ˝n mevcut dillere çevrisi

b)      Onlarca Roman ve Gerilla anĂ˝larĂ˝nĂ˝ anlatan kitap çalýÞmalarĂ˝ var. Bugüne kadar bunlarĂ˝n çevrisi yapĂ˝lmýÞ deĂ°il veya fazla yapĂ˝lmýÞ deĂ°il, örneĂ°in ‘Zindan DireniĂži gibi’

c)      Bize yakĂ˝n olan dostlarĂ˝n kitap çalýÞmalarĂ˝ için teĂžvik olabilir. Bu konuda özellikle tanĂ˝nmýÞ mevcut ülkelerin aydĂ˝nlarĂ˝, gazetecileri ve isim yapmýÞ politikacĂ˝larĂ˝n mücadelemizi anlatmasĂ˝ halkĂ˝ doĂ°rudan etkiler.

 

2-      PKK nasĂ˝l mücadele yürüttü? KarÞýlaĂžtýðý sorunlar neydi?

Kürt sorunu her açĂ˝dan OrtadoĂ°u’nun en önemli sorunlarĂ˝ndan biri olarak tarihe geçmiĂžtir. Sorunun ortaya çĂ˝kýÞý önemli bir husus olduĂ°u kadar, çözümüne dönük tüm giriĂžimler sürekli görmezden gelindi. SilahlĂ˝ mücadele de ateĂžkeslerin sĂ˝k sĂ˝k yaĂžanmýÞ olmasĂ˝ bir yana bugüne kadar PKK’nin savunduĂ°u siyasal çözümler bilinçli görülmek istenmedi.

 

Bu durumun aÞýlmasĂ˝ için;

a)      Ýdeolojik-politik yayĂ˝n organlarĂ˝n dýÞýnda daha esnek çalýÞmalar olabilmeli. Dergiler, broĂžürler ve istatik verilerin ortaya konulduĂ°u belgelerin sürekli yayĂ˝nlanmasĂ˝ bizi bekleyen çalýÞmalardan olmalĂ˝.

b)      Günümüz dünyasĂ˝nda görsel alan çalýÞmalarĂ˝ (TV-Ýnternet), kamuoyuna en erkenden ulaĂžma çalýÞmasĂ˝ olmaktadĂ˝r. Bu konuda TV kanallarĂ˝nda, Ýnternet’te siyasal tartýÞmalara katĂ˝lĂ˝m saĂ°lamak, kendimizi buralarda anlatabilmek önemli faaliyetlerden biri olabilmeli. Mevcut ülkelerin TV’lerine çĂ˝kmak önemsenmeli. Mücadelemizi anlatan filmlerin ve belgesellerin ülkelerin dillerine göre dublajlarĂ˝ yapĂ˝lmalĂ˝.

c)      Ýþitsel faaliyetler hakeza önemli bir diĂ°er çalýÞmadĂ˝r. Bu konuda tüm imkânlar deĂ°erlendirildiĂ°inde birçok yerde kendi radyomuzu kurabiliriz. Kimi saatlerde ülkelerin dillerine göre yayĂ˝n yapabiliriz.

 

3-      PKK’nin Güncel politikalarĂ˝ nedir? PKK NasĂ˝l mücadele yürütüyor?

OrtadoĂ°u’da olup bitenleri bugün herkes takip ediyor. Özellikle Avrupa’nĂ˝n ulus-devletlerinin kendi çĂ˝karlarĂ˝na göre politika oluĂžturmalarĂ˝ sonucu güncel haberlerin doĂ°ru (objektif) yapĂ˝lmamasĂ˝, devletlerin kendi dönemsel politikalarĂ˝na göre haber sunumlarĂ˝ halkĂ˝n doĂ°ru bilgiye ulaĂžmasĂ˝nĂ˝ engellemektedir.

 

Bu durumun aÞýlmasĂ˝ için;

a)      Üzerinde en fazla çalýÞmamĂ˝z gereken alan güncel haberleri zamanĂ˝nda kamuoyuna ulaĂžtĂ˝rmak olmalĂ˝. Merkez basĂ˝nĂ˝ daha iyi nasĂ˝l etkileriz sorusu önemli olmaktadĂ˝r. Ajans çalýÞmalarĂ˝nĂ˝ buna göre yeniden oluĂžturmak gerekir.  Mümkünse ülkelerin gazetecileriyle sürekli irtibatta olmak, onlarĂ˝n güvenini saĂ°lamak önemsenmeli.

b)      Sosyal medya günümüz dünyasĂ˝nda en fazla kullanĂ˝lan araçlardandĂ˝r. Bu alanĂ˝n sadece Twitler gibi paylaÞým siteleriyle deĂ°il, aynĂ˝ zamanĂ˝nda mevcut kurumlarĂ˝mĂ˝zĂ˝n web sitelerini ülkelerin dillerine göre yeniden yapĂ˝landĂ˝rmak önemsenmeli.

c)      Güncel haberleri anĂ˝nda kamuoyuna ulaĂžtĂ˝rmak gazete faaliyetleri üzerinde yürütülmektedir. Mevcut imkânlarĂ˝ da dikkate alarak ilkin haftalĂ˝k gazete, daha sonra ise mutlaka günlük gazete çalýÞmasĂ˝ hedeflenmelidir. Kürtlerin yaĂžadýðý ülkelerin diliyle yapĂ˝lacak olan bu yayĂ˝nlar kamuoyu diplomasisinde sonuç aldĂ˝racaktĂ˝r.

21. yüzyĂ˝l, demokrasinin her geçen gün daha fazla dile geldiĂ°i bir yüzyĂ˝l olarak öne çĂ˝kmaktadĂ˝r. DolaysĂ˝yla devletlerin kamuoyu diplomasisine neden daha fazla el attýðýnĂ˝ anlamak mümkün hale geliyor. Devletten-Halka dönük iĂžleyen yalan yanlýÞa dayalĂ˝ çalýÞmayĂ˝ etkisiz kĂ˝lmak ve halktan-halka doĂ°ru “Kamuoyu Diplomasi” faaliyetlerini öne çĂ˝karmak ve geliĂžtirmek önemli olmaktadĂ˝r.

Ulus-Devlet sistemlerinde halkĂ˝n daha fazla devletin politikalarĂ˝nĂ˝n etkisi altĂ˝nda kaldýðýnĂ˝ düĂžünürsek, zihniyet çalýÞmalarĂ˝nĂ˝n önemli olduĂ°unu daha iyi görürüz. Bu anlamda düĂžünsel faaliyetlerin artmasĂ˝ gerekiyor. DüĂžünsel çalýÞmalarla iç içe diplomasi faaliyeti yürütmek bu çalýÞmalarda sonuç almak için önemli olmaktadĂ˝r.

.   

PEKÝ, SÝZÝN ÇÖZÜMÜNÜZ NE?

Kendinize yakýn gördüðünüz müttefik Türkiye’ye karþý ne zamana kadar sesiz kalacaksýnýz?

YENÝ MÜCADELE DÖNEMÝ VE ÖNCÜ KADRONUN ROLÜ

Hakikat algýsýndaki yanlýÞlýk ve yanýlgýdan kurtulmak, ne istediðini bilmek ve bunu bir bilinç, bir farkýndalýk yaratarak sßrekli oluÞ halinde derinleÞtirmekle mßmkßndßr.

KÝRLÝ VE KALLEÞÇE SAVAÞ YÜRÜTEN KÝMDÝR?

Bu zihniyet ve siyaset anlayýÞý sadece siyasetçileri deðil, basýný, aydýnlarý ve yazarlarý da bßyßk çoðunlukla kendine benzetmiÞtir.

2018 © Partiya Karkeręn Kurdistan (PKK)
[[email protected]]