23/02/2018

AKP Kürt Siyasi Hareketini Tasfiye Ederek Kürt Sorununu Çözmek Ýstiyor

AKP tasfiye politikalarýný gerçekleþtiremediðinden þimdi bana, BDP'ye saldýrmaya baþlýyor. Öfkesinin nedeni, karþýsýnda direnen tek gücün Kürtler olmasýndandýr.

 

 

 

Abdullah Öcalan
8 Haziran 2011

Urfa'da aslĂ˝nda büyük bir potansiyel var, dört aday bile seçilebilirdi. Urfa'yĂ˝ iyi anlamak gerekir. Urfa tek baÞýna bir ülke gibidir.  Urfa üzerinde oyunlar oynanĂ˝yor. YapĂ˝sĂ˝ deĂ°iĂžtirilmeye çalýÞýlĂ˝yor. Urfa üzerinde oynanan oyunlarĂ˝ iyi görmek gerekir. Orada buna göre bir siyaset tarzĂ˝nĂ˝n belirlenmesi gerekir. Urfa'da toprak ve su üzerine politikalar üretiliyor, oyunlar oynanĂ˝yor. Urfa'nĂ˝n verimli topraklarĂ˝ ve suyu boldur. Bu topraklara ve suya sahip çĂ˝kĂ˝lmalĂ˝dĂ˝r. Bu verimli topraklar ve suyundan dolayĂ˝ bir çok kesimin gözü Urfa'nĂ˝n üzerindedir. Araplar ve Ýsrailliler gelip Urfa'da toprak satĂ˝n alĂ˝yor, yatĂ˝rĂ˝mlar yapĂ˝yor. AynĂ˝ Ăžekilde Urfa'nĂ˝n dinsel yapĂ˝sĂ˝ndan dolayĂ˝ din üzerinden de oyunlar oynanmaya çalýÞýlĂ˝yor. Bütün bunlarĂ˝ görmek zorundayĂ˝z. Aksi takdirde orada demokratik siyaset geliĂžtirilemez. Urfa'nĂ˝n bu anlamda kendisine ait bir demokratik örgütlenme çalýÞmasĂ˝ olmalĂ˝dĂ˝r.
Kimse benim söylediklerimi tekrarlamak zorunda deĂ°il, beni taklit etmek zorunda deĂ°il. Benimle uyumlu görünmek zorunda da deĂ°iller. Böyle bir görüntü verilmeye çalýÞýlĂ˝yor, ancak bu doĂ°ru bir yaklaÞým deĂ°il. 30 yĂ˝ldĂ˝r bu durum hep böyle gidiyor. Bütün yük benim omuzlarĂ˝ma yükleniyor. Ben buradan herĂžeyi yüklenemem. Kandil'in koĂžullarĂ˝ ayrĂ˝, demokratik siyaset koĂžullarĂ˝ ayrĂ˝, benim koĂžullarĂ˝m ayrĂ˝dĂ˝r. Her birimiz farklĂ˝ farklĂ˝ koĂžullarda yaÞýyoruz. Kandil ayrĂ˝ bir kurumdur,  demokratik siyaset ayrĂ˝ bir kurumdur, ben ayrĂ˝ bir kurumum. Her kurum da kendi çözüm politikalarĂ˝nĂ˝ kendi belirler ve bunlarĂ˝ hayata geçirmeye çalýÞýr. AyrĂ˝ca her üç kurum kendi kanallarĂ˝nĂ˝ kendisi yaratabilir. Her kanal üzerinden görüĂžmeler yapĂ˝labilir. Kandil,  illegaldir, silahlĂ˝ bir direniĂž örgütüdür, gerilla hareketidir. PolitikasĂ˝nĂ˝ da buna göre üretir. Kendi konumunu bu gerçekliĂ°ine göre belirler.  Demokratik siyaset kurumlarĂ˝ ise ayrĂ˝dĂ˝r, legal demokratik alanda mücadele ediyorlar. PolitikalarĂ˝nĂ˝ buna göre belirlemeli, diplomasilerini bu gerçekliĂ°e göre yürütmeliler. Ben ise ayrĂ˝ bir kurumum, koĂžullarĂ˝m bellidir. Buradakiler de, heyettekiler de benim ayrĂ˝ bir kurum olduĂ°umu kabul ediyorlar. Bana buna göre yaklaÞýyorlar. KoĂžullarmĂ˝z farklĂ˝dĂ˝r, dýÞarĂ˝dakiler özgürdür, ben mahkumum. OnlarĂ˝n yapacaklarĂ˝ ve benim yapabileceklerim farklĂ˝dĂ˝r. Kimse benimle uyumlu olmak zorunda deĂ°il derken bunu kastediyorum. Herkes mevcut koĂžullarĂ˝na göre hareket etmek zorundadĂ˝r. Yürütülecek çalýÞmalar buna göre belirlenmelidir. Ben bu koĂžullarda bütün güçleri yüklenemem, pratik koĂžullara hakim deĂ°ilim ve pratik önderlik de yapamam. AyrĂ˝ca burada ateĂžkesi de geliĂžtirmiyorum. Yapmaya çalýÞtýðým, kendi tecrübelerim, birikimim doĂ°rultusunda demokratik anayasal çözüme katkĂ˝da bulunmaktĂ˝r. Bütün bu iyi niyetli ve barýÞçĂ˝l çabalarĂ˝ma raĂ°men bir Avrupa yetkilisi beni diktatörlükle suçluyor. HerĂžeyi otoriter bir Ăžekilde elimde tuttuĂ°umdan bahsediyor. Kürtler üzerinde otorite kurmaya çalýÞtýðýmdan söz ediyor. Bu koĂžullarda demokratik çözüm konusunda bu kadar çaba içerisinde olmamĂ˝za raĂ°men diktatörlükle itham edilmem kabul edilebilir deĂ°ildir.
Bütün enerjimi demokratik anayasal çözüm temelinde harcĂ˝yorum,  burada bunun için çalýÞýyorum. Benim tutulduĂ°um koĂžullarda bütün geliĂžmeleri kontrol etmem sözkonusu olamaz. Herkes kendi koĂžullarĂ˝na göre hareket etmelidir. OlasĂ˝ geliĂžmelere karÞý ne kadar hazĂ˝rlĂ˝klĂ˝lar? Kendi örgütsel durumlarĂ˝nĂ˝, gerçekliĂ°ini görerek, süreci nasĂ˝l göĂ°üsleyeceklerine kendileri karar vermelidir. Kendilerini herhangi bir geliĂžme karÞýsĂ˝nda nasĂ˝l savunacaklar? HalkĂ˝, onlarĂ˝ bekleyen tehlikeleri göĂ°üsleyebilecekler mi? BunlarĂ˝n hesabĂ˝nĂ˝-kitabĂ˝nĂ˝ kendileri yapacak, kararlarĂ˝nĂ˝ kendileri alacak, kendileri uygulayacaktĂ˝r.
Siyasette boĂžluk bĂ˝rakĂ˝lmamalĂ˝dĂ˝r. Ben de burada kendi koĂžullarĂ˝ma göre çalýÞmalarĂ˝mĂ˝ yürütüyorum, hareket ediyorum. Buradaki heyet de bunlarĂ˝ kabul ederek, yani benim kurum olduĂ°umu kabul ederek benimle görüĂžüyor. Ben burada mahkumum. AslĂ˝nda durumum mahkumiyet de sayĂ˝lamaz. Gladio'nun, Nato Gladiosunun operasyonuyla buraya getirildim. DolayĂ˝sĂ˝yla benim buradaki statüm hukuk dýÞýdĂ˝r, rehine statüsüdür. Biliniyor rehineler bir Ăžeyler karÞýlýðýnda rehin tutulurlar. Rehin tutulanĂ˝n gücü-konumu karÞýlýðýnda istediklerini elde etmek için karÞý taraftan bir Ăžeylerin yerine getirilmesi istenir. Herkes benim bu statümün farkĂ˝nda olmalĂ˝. Burada hukuk yok, mahkemelerin nasĂ˝l yapĂ˝ldýðý biliniyor, burada bir tiyatro oynandĂ˝. Guantanamo'da tutulanlar da bir nevi rehine gibi tutuluyor. Orada tutulanlardan hukuk dýÞý yollarla bilgi alĂ˝nmaya, onlardan yararlanĂ˝lmaya çalýÞýlĂ˝yor. AslĂ˝nda burasĂ˝ da Amerika'nĂ˝n Guantanamosundan önce düĂžünülmüĂž, hayata geçirilmiĂž bir yerdir. Ben de burada rehine olarak tutuluyorum. Rehinelerin baÞýna ne gelir? Ya politik gücü-konumu karÞýlýðýnda istenilenler yerine getirilir ve serbest bĂ˝rakĂ˝lĂ˝r, ya rehin tutanlarĂ˝n ĂžartlarĂ˝ yerine getirilmez ve rehine öldürülür ya da hiç bir Ăžey yapĂ˝lmaz, rehine çürütülür. RehineliĂ°in böyle iki-üç sonucu vardĂ˝r. Ben burada çürütülmeme izin vermem.
AslĂ˝nda Kürt sorununu da beni burada kullanarak kendilerine göre çözmek istediler. Ben bunun erken farkĂ˝na vardĂ˝m, izin vermedim. Legal siyaset üzerinden oynanan oyunlar da aynĂ˝dĂ˝r, onlar üzerinde de oyunlar oynamaya çalýÞtĂ˝lar. AKP, BDP'yi kendine baĂ°layĂ˝p, kuyrukçu konumuna düĂžürerek tasfiyeyi örmeye çalýÞtĂ˝. Ama bunu baĂžaramadĂ˝lar. AKP'nin BDP'ye öfkesi de bundan dolayĂ˝dĂ˝r. Bu tasfiye politikalarĂ˝na derinlikli yaklaÞýlĂ˝rsa bunlar boĂža çĂ˝karĂ˝labilir. Yüzeysel yaklaÞýmlarla bu politikalar boĂža çĂ˝karĂ˝lamaz, üstesinden gelinemez. Zaten mevcut siyaset tarzĂ˝ da fukaracadĂ˝r. O kadar darbe yenmesine raĂ°men hala anlaÞýlmĂ˝yor ama yavaĂž yavaĂž anlaÞýlacaktĂ˝r. AKP bu tasfiye politikalarĂ˝nĂ˝ gerçekleĂžtiremediĂ°inden Ăžimdi bana, BDP'ye saldĂ˝rmaya baĂžlĂ˝yor. Öfkesinin nedeni, karÞýsĂ˝nda direnen tek gücün Kürtler olmasĂ˝ndandĂ˝r. Zaten MHP ve CHP'nin içinde bulunduklarĂ˝ durum da  AKP'ye karÞý direnmeye müsait deĂ°il; geçiĂž sürecindeler, dizayn sürecindeler. Ancak demokratik siyaset güçlerinin durumu da oldukça zayĂ˝f, AKP de bunun farkĂ˝nda olarak bir boksör edasĂ˝yla yumruklarĂ˝nĂ˝ saĂ°a-sola savuruyor, gördüĂ°ü boĂžluklara yumruklarĂ˝nĂ˝ savuruyor. BoĂžluk bĂ˝rakĂ˝lĂ˝rsa darbelerin nereden geldiĂ°i bile anlaÞýlamaz. Ýþte yaygĂ˝n tutuklamalar, gözaltĂ˝lar bunun sonucudur.
Her gün yüzlerce kiĂži gözaltĂ˝na alĂ˝nĂ˝yor, halk korunmazsa daha da fazla alĂ˝rlar, buna göre sahip çĂ˝kĂ˝lmalĂ˝dĂ˝r. Siyasilerin sorumluluĂ°udur. Buna yanĂ˝t verilemedi. HalkĂ˝ arkalarĂ˝na alĂ˝p, her türlü operasyonlara karÞý tutum alabilirlerdi. Önlem alĂ˝nmazsa bunlar devam edecektir. ÇeĂžitli komplolar kurarak, her siyasiye farklĂ˝ yönelimler olabilir.  Bunlar karÞýsĂ˝nda ise demokratik siyaset tarzĂ˝ güçlendirilerek, Tahrir gibi özgürlük meydanlarĂ˝ yaratĂ˝labilir.
Direnme seçeneĂ°i bizim için yeni bir seçenek deĂ°il. Zaten yĂ˝llardĂ˝r direniyoruz. Ben burada direniyorum, siyasetçiler dýÞarĂ˝da direniyor, gerilla daĂ°da direniyor, yĂ˝llardĂ˝r yaptýðýmĂ˝z Ăžey direnmek. AKP yĂ˝llardĂ˝r benim üzerimden Kürt sorununu kendisine göre çözmeye çalýÞtĂ˝. Ben buna alet olmadĂ˝m. Yine BDP'yi kendi yanĂ˝na çekerek Kürtleri tasfiye etmeye de çalýÞtĂ˝. AKP Kürt siyasal hareketini tasfiye ederek Kürt sorununu kendisine göre çözmek istiyor. Zaten yaptĂ˝klarĂ˝ açĂ˝klamalarda da bunu, yani tasfiyeyi belirtmekten çekinmiyorlar. ErdoĂ°an çĂ˝lgĂ˝n projelerden bahsediyor. AslĂ˝nda en büyük çĂ˝lgĂ˝nlýðý siyaseten Kürtlere yaklaÞýmĂ˝dĂ˝r. Kürtlerin tasfiyesi konusunda çĂ˝lgĂ˝nlĂ˝k yapacaĂ°a benziyor. Bu çĂ˝lgĂ˝n projelerini  bu kadar rahatlĂ˝kla ifade etmesinin nedeni de tekelci kapitalist sistemi arkasĂ˝na almasĂ˝ndan kaynaklĂ˝dĂ˝r. ArkasĂ˝ndaki derin gücün farkĂ˝nda olduĂ°u için bu kadar rahattĂ˝r. ÇĂ˝lgĂ˝n projelerle insanlarla adeta dalga geçiyor.
AKP sorunlarĂ˝ çözmek istiyormuĂž gibi bir algĂ˝ yaratĂ˝yor. TRT-ÞeĂž ve Kürtçe kurslarla çözeceĂ°ini, Kürtlerin de bunu bir çözüm olarak kabul edeceĂ°ini zannetti. Fakat AKP çözüm partisi deĂ°ildir. KurulduĂ°u günden beri Kürt hareketini tasfiye etmek istiyor. KuruluĂž amaçlarĂ˝ndan biri de budur. AKP 2002'den bu yana kendi cuntasĂ˝nĂ˝ oluĂžturarak, bu cuntadan aldýðý destekle Kürtleri tasfiye etmeye çalýÞýyor. ABD ile anlaĂžarak kendi cuntasĂ˝nĂ˝ oluĂžturdu. ABD-AKP anlaĂžmasĂ˝ sonucunda geleneksel ulusalcĂ˝ milliyetçi cunta yerine ÝslamcĂ˝ milliyetçi cunta oluĂžturuldu. AKP böylece hegemonik iktidarĂ˝nĂ˝ kuruyor. ABD de bu yeni cuntaya destek verdi. Zaten geçmiĂžin ulusalcĂ˝-milliyetçi cuntasĂ˝ teĂžhir olmuĂžtu, açýða çĂ˝kmýÞ ve yĂ˝pranmýÞtĂ˝. Bu cuntayla iĂžlerin yürümeyeceĂ°ini anlayan ABD, AKP ile birlikte ÝslamcĂ˝ milliyetçi cuntayĂ˝ oluĂžturdu. Tabi bunlarĂ˝n hepsi ABD'nin bölgesel politikalarĂ˝ dahilindedir. OrtadoĂ°u'daki politikalarĂ˝ üzerine kuruludur. Geleneksel ulusalcĂ˝ milliyetçi cunta döneminde ABD milliyetçilerle, TürkeĂžgillerle anlaĂžma dahilinde cuntayĂ˝ oluĂžturup politikalarĂ˝nĂ˝ yürütürken, Ăžimdi de FettullahçĂ˝larla anlaĂžarak ÝslamcĂ˝ milliyetçi cuntayĂ˝ oluĂžturdular. ABD geçmiĂžte milliyetçilerle anlaĂžmýÞtĂ˝, Ăžimdiyse FettullahçĂ˝larla anlaĂžma içerisindedir. Biliyorsunuz TürkeĂžler 1952'de ABD'ye giderek orada eĂ°itim gördü. Ve Türkiye'ye gelip ulusalcĂ˝ milliyetçi cuntayĂ˝ oluĂžturarak baÞýna geçtiler. Geleneksel ulusalcĂ˝ milliyetçi cunta tarihsel olarak Ýttihat Terakki milliyetçiliĂ°ine dayanĂ˝r. O dönem Ýttihat Terakki karÞýsĂ˝nda Hürriyet ve Ýtilaf fĂ˝rkasĂ˝ vardĂ˝. AKP de buna benziyor. 2000'lerin baÞýna kadar ABD bu geleneksel cuntayla iĂžlerini yürüttü. 2000'li yĂ˝llarĂ˝n baÞýnda bu geleneksel cunta Ergenekon olarak ifadelendiriliyordu. ArtĂ˝k bunlarla iĂžlerini yürütemeyeceklerini anladĂ˝klarĂ˝nda ise AKP ile birlikte yeni cuntayĂ˝ oluĂžturdular. GeçmiĂžte TürkeĂžlerle yapĂ˝lan anlaĂžmanĂ˝n daha etkili ve sonuç alĂ˝cĂ˝ olanĂ˝ 2004'te AKP ile ABD arasĂ˝nda yapĂ˝ldĂ˝. SonrasĂ˝nda 2007 Dolmabahçe toplantĂ˝sĂ˝yla da AKP, Genelkurmay ile anlaĂžmaya gitti. Yeni ÝslamcĂ˝ milliyetçi cunta süreci böyle geliĂžtirildi. Bu yeni cunta sürecinde ABD FettullahçĂ˝larla anlaĂžma halindedir, zaten o da Amerika'da yaÞýyor. Zaman gazetesi de bu ÝslamcĂ˝ milliyetçi cunta döneminin sözcülüĂ°ünü yapĂ˝yor. Bu gazete dikkatli takip edildiĂ°inde bu görülmektedir. DolayĂ˝sĂ˝yla AKP'nin kuruluĂžunun amacĂ˝, Türkiye'nin köklü-temel sorunlarĂ˝nĂ˝n çözümü deĂ°il, ABD ve Ýngiltere'nin OrtadoĂ°u'daki bölgesel politikalarĂ˝nĂ˝n hayata geçirilmesidir. AKP, çözüm için deĂ°il, ABD'nin politikalarĂ˝nĂ˝ yeni boyutlarla sürdürmek için kurulan bir partidir. ABD geleneksel ulusalcĂ˝ milliyetçi cuntayla tarihsel bir boĂžanma yaĂžadĂ˝. ArtĂ˝k bu cuntanĂ˝n teĂžhir olduĂ°unu ve bunlarla iĂžlerini yürütemeyeceĂ°ini anladýðýnda, bu sonuç ortaya çĂ˝ktĂ˝. 2000'li yĂ˝llarĂ˝n baÞýndaki ulusalcĂ˝ milliyetçi cuntanĂ˝n dört darbe giriĂžimine destek vermemesinin nedeni de budur.
AKP cuntasĂ˝ vardĂ˝r! Yeni ÝslamcĂ˝ milliyetçi cunta, ulusalcĂ˝ milliyetçi cuntadan daha derin, daha tehlikeli ve daha örgütlüdür. YapĂ˝lanmalarĂ˝ daha güçlüdür. Bu cuntanĂ˝n ABD ile anlaĂžmasĂ˝ daha derindir. Ýþte AKP bu derin ÝslamcĂ˝ milliyetçi cuntaya dayanĂ˝yor.
AKP, ABD-Ýngiltere'nin bölgesel politikalarĂ˝na hizmet etmesi, onlara uyum saĂ°lamasĂ˝ karÞýlýðýnda iktidardadĂ˝r. Ýþte BaĂžbakan Libya'ya gidiyor, Kaddafi'den madalya alĂ˝yor, dostluk iliĂžkileri geliĂžtiriyor, geliyor, sonra ortada bĂ˝rakĂ˝yor. Suriye'de Esad'la kardeĂž oluyor, yoĂ°un görüĂžmeler yapĂ˝yor, sonra Esad'Ă˝ yalnĂ˝z bĂ˝rakĂ˝yor. Afganistan'da ABD'ye yardĂ˝m ediyor, Pakistan'la yĂ˝llara varan iĂžbirliĂ°i geliĂžtiriyor. AslĂ˝nda Bin Ladin'in Pakistan'da öldürülmesi de bu bölgesel iĂžbirliĂ°inin, anlaĂžmanĂ˝n sonucunda olmuĂžtur. Bin Ladin'in yeri biliniyordu, kendisini kullandĂ˝lar, iĂžleri bittikten sonra da tasfiye ettiler. Ahmedinecad'Ă˝n da yakĂ˝nlarda buna benzer bir açĂ˝klamasĂ˝ oldu: Bin Ladin'in uzun süreden beri ABD'nin kontrolünde olduĂ°unu belirtiyordu. ABD bölgedeki politikalarĂ˝yla bölge ülkelerini kendine baĂ°lĂ˝yor, politikalarĂ˝na alet ediyor. Bu politikalarĂ˝ sonucunda Ýran'Ă˝n da hareket sahasĂ˝nĂ˝ daraltĂ˝p kuĂžatacaklardĂ˝r.
AKP Libya, Suriye, Afganistan, Pakistan'daki ABD politikalarĂ˝na karÞý gösterdiĂ°i uyum ve yaptýðý katkĂ˝larla iktidarĂ˝nĂ˝ sürdürüyor. AKP bölgede elliye yakĂ˝n Ýslam ülkesinde ABD politikalarĂ˝na hizmet ediyor. AKP, ABD'nin elli Ýslam ülkesindeki vekil örgütüdür. Tüm bu hizmetlerinin karÞýlýðýnda ABD'den Kürtlerin tasfiyesinin icazetini almýÞ durumdadĂ˝r. ABD ve AKP Kürtler konusunda anlaĂžma içerisindedirler. AKP, Avrupa ile de iliĂžkilerini düzeltti, daha önce sorunlarĂ˝, çeliĂžkileri  vardĂ˝. Onlarla da iliĂžkilerini düzeltti, Ăžu anda bazĂ˝ eleĂžtiriler alsa da aralarĂ˝nda sorun yok. Bu konuda da rahatlamýÞ durumdalar.
12 Eylül ve Evren konusuna da deĂ°inmek istiyorum: AKP, 12 Eylül ile, Kenan Evren ile hesaplaĂžtýðýnĂ˝ söylüyor, kamuoyunda böyle bir algĂ˝ yaratĂ˝yor. AKP'nin 12 Eylül'le hesaplaĂžtýðý filan yok.  BunlarĂ˝n hepsi tezgahtĂ˝r, oyundur. AslĂ˝nda Evren'in ifade vermesi daha önce hazĂ˝rlanan bir senaryonun sonucudur. AKP, K. Evren'in zorla ifadesini almĂ˝yor, Evren, kendi isteĂ°iyle ifadesini veriyor.
Bütün bu geliĂžmeler iyi görülmeden tasfiye politikalarĂ˝nĂ˝n önüne geçilemez. Kandil de BDP de bunlarĂ˝ iyi görmeli, deĂ°erlendirmelidir. Stratejik derinliĂ°e dayalĂ˝ bir bakýÞ açĂ˝sĂ˝na sahip olunmalĂ˝dĂ˝r.  Tekrar söylüyorum, benim çabalarĂ˝m demokratik anayasal çözüme yöneliktir. Burada yaptýðým görüĂžmeleri bu eksende yürütüyorum. Kandil de herkes de kendi koĂžullarĂ˝na göre tavrĂ˝nĂ˝ belirler. Benim söylediĂ°im Ăžeyleri yapmak zorunda deĂ°iller. Pratik konularda pratik önderliklerini kendileri yaratabilirler. Ben burada demokratik anayasal çözümü saĂ°lamaya çalýÞýyorum. AKP'nin buna vereceĂ°i cevap önemlidir. AKP demokratik anayasal çözüme gelmezse, çözüm geliĂžmezse iĂžin doĂ°asĂ˝ gereĂ°i çatýÞma ortamĂ˝ doĂ°abilir. Bu durumda Kürtler demokratik özerklik temelinde kendi toplumsal inĂžalarĂ˝nĂ˝ gerçekleĂžtirebilirler. Buna da güçleri vardĂ˝r. Ýkili hukuktan bahsediliyor, bunlar geliĂžtirilebilir. Çözümün geliĂžmemesi durumunda ortaya çĂ˝kacak çatýÞma bir Türk-Kürt savaÞý olmayacaktĂ˝r; demokratik özerk güçlerin kuvvetleriyle AKP'nin hegemonik iktidar güçlerinin kuvvetleri arasĂ˝nda bir çatýÞma süreci baĂžlayacaktĂ˝r. Bu çatýÞma bütün Türkiye'de yaĂžanabilir. Ben bunlarĂ˝ söylerken tehdit etmiyorum, deneyimime dayanarak sosyolojik bir tespit yapĂ˝yorum.
Ortaya çĂ˝kacak bu savaĂž AKP'nin, ABD ve Avrupa ile birlikte uyumlu bir Ăžekilde yürüttüĂ°ü tekelci kapitalist sistem saldĂ˝rĂ˝larĂ˝na karÞý demokratik özerk güçlerin ortak direniĂži olacaktĂ˝r. Bu azgĂ˝n tekelci hegemonyaya karÞý Kürtlerin, sosyalistlerin, çevrecilerin, feministlerin, deĂ°iĂžik çevre ve gruplarĂ˝n bir araya gelip geniĂž katĂ˝lĂ˝mlĂ˝, ortak bir mücadele alanĂ˝ yaratmalarĂ˝ gerekiyor. Bu saldĂ˝rgan tekelciliĂ°in yürüttüĂ°ü politikalarla Türkiye yaĂžanmaz kĂ˝lĂ˝nĂ˝yor, kültürler, doĂ°a, toprak, su katlediliyor. HES projeleriyle Anadolu sarĂ˝p sarmalandĂ˝, mahvedildi. Bu saldĂ˝rgan tekelciliĂ°e karÞý Kürtlerin, sosyalistlerin, deĂ°iĂžik kültür ve inançlarĂ˝n bir araya gelip demokratik ulus esprisiyle örgütlenmeleri gerekiyor. Seçimlerden sonrasĂ˝ için bunun yolu çatĂ˝ partisi giriĂžimidir. Herkese bu konuda rol düĂžüyor. Herkes rolünü iyi oynamalĂ˝dĂ˝r. Bizim çatĂ˝ partisi giriĂžimimiz demokratik ulus anlayýÞýna dayanĂ˝r. Önemli olan bu bloklaĂžmanĂ˝n olmasĂ˝dĂ˝r. Çok tarihi önemde bir çalýÞmadĂ˝r. On yĂ˝l önce de söylemiĂžtim ama çok anlaÞýlmadĂ˝. O zaman doĂ°ru bir Ăžekilde hayata geçirilebilseydi, Ăžimdi % 30'larda oy oranĂ˝na sahipti. Bu blok oluĂžumu Türkiye'de, her yerde örgütlenebilir. Türkiye'nin temel sorunlarĂ˝na duyarlĂ˝ bir Ăžekilde çalýÞmalarĂ˝nĂ˝ yürütür. Demokratik-siyasal yöntemlerle demokratik anayasal çözümü zorlar.
ÇatĂ˝ partisi bunlarĂ˝ yaparken, DTK da kendi varlýðýnĂ˝ sürdürecektir. DTK Kürtler içerisindeki çalýÞmalarĂ˝nĂ˝ devam ettirebilir. Türkiye'deki, diĂ°er parçalardaki Kürtlerin demokratikleĂžme, ulusal birliĂ°i saĂ°lama çalýÞmalarĂ˝nĂ˝ yürütebilir. Zaten ulusal konferans çalýÞmalarĂ˝ yürütülüyor. Kürtlerin kendi içindeki sosyal, siyasal, ekonomik, bütün meseleleriyle ilgilenir, projeler üretebilir. AyrĂ˝ca DTK Kürtlerin demokratik özerklik anayasasĂ˝ çalýÞmasĂ˝nĂ˝ da yürütebilir. Demokratik özerklik anayasasĂ˝ oluĂžturulabilir. Bu demokratik özerklik anayasasĂ˝nĂ˝n genel anayasaya uyarlanmasĂ˝, uygun olmasĂ˝ saĂ°lanabilir. Kürtler arasĂ˝ birlik çalýÞmalarĂ˝ da önemlidir, bu çalýÞmalara yer verilebilir. Yine olasĂ˝ çatýÞmalĂ˝ durumlarda DTK devlet ile Kürtler arasĂ˝nda arabuluculuk rolünü yerine getirir, etkin çalýÞmalar yürütebilir. Bayram Bozyellerin, Þ. Elçilerin DTK'da aktif görev almalarĂ˝, temsiliyetleri önemlidir, onlara da selamlarĂ˝mĂ˝ iletiyorum.
Önemle belirtiyorum; ben burada tecrübelerim, olanaklarĂ˝m ölçüsünde uygun gördüĂ°üm, Kürt sorununun demokratik anayasal çözümü için çalýÞýyorum. Heyetle görüĂžmelerimi bu amaçla yapĂ˝yorum. 15 Haziran öncesi son bir defa heyetle görüĂžmemiz olacaktĂ˝. Þu an itibariyle görüĂžmedik. Belki görüĂžme olur, belki de bir daha hiç gelmezler. BunlarĂ˝ bekleyip göreceĂ°iz. Gelirlerse benim daha önceki önerilerime olumlu-olumsuz bir cevap verecekler. Ben daha önce kendilerine 156 sayfalĂ˝k yol haritasĂ˝ çalýÞmamĂ˝n çok net, açĂ˝k bir özetini sunmuĂžtum. Orada pratik önerilerimi sunmuĂžtum. Yine daha önceleri de sorunun demokratik anayasal çözümünün nasĂ˝l geliĂžeceĂ°i yönünde yazĂ˝lĂ˝, sözlü açĂ˝klamalarĂ˝m oldu. Son savunmamda da bu konularĂ˝ ayrĂ˝ntĂ˝lĂ˝ iĂžlemiĂžtim.
Az-çok sürecin karakteri belli oldu. Benim açĂ˝mdan AKP'nin kendi hegemonik inĂžasĂ˝nĂ˝ saĂ°lamaya çalýÞtýðý nettir. AKP Kürtleri tasfiye etmek istiyor. Kürt tasfiyesi konusunda Türkiye'de deĂ°iĂžen bir Ăžey yoktur. AKP öncesi CHP ve MHP öncülüĂ°ündeki ulusalcĂ˝ milliyetçi hegemonya Kürtleri bitirmeye çalýÞtĂ˝. Þimdi de AKP öncülüĂ°ündeki ÝslamcĂ˝ milliyetçi hegemonya Kürt tasfiyesini geliĂžtirmeye çalýÞýyor. Bu anlamda deĂ°iĂžen hiçbir Ăžey yoktur Türkiye'de. AKP bu tasfiye politikasĂ˝nĂ˝ uygularken sahte dincilik yapĂ˝yor, dincilik maskesini kullanĂ˝yor. AslĂ˝nda AKP'nin dinle de alakasĂ˝ yoktur. CHP'nin ulusalcĂ˝ maskesi, MHP'nin milliyetçi maskesi, AKP'nin de ÝslamcĂ˝ maskesi vardĂ˝r. Bu üç parti de bu maskelerin arkasĂ˝na saklanarak kirli politikalarĂ˝nĂ˝ hayata geçiriyorlar. Biz AKP'nin bu ÝslamcĂ˝ maskesini düĂžürdüĂ°ümüz için biraz da öfkeli. Son dönemlerde bana, BDP'ye, Kürt hareketine saldĂ˝rĂ˝yor, bizleri karalĂ˝yor. Bu saldĂ˝rĂ˝nĂ˝n temelinde de duyduĂ°u bu rahatsĂ˝zlĂ˝k vardĂ˝r.
Bizim kimsenin inancĂ˝yla bir sorunumuz yoktur. Ýnançlara oldukça saygĂ˝lĂ˝yĂ˝z, deĂ°er veriyoruz. DeĂ°er verdiĂ°imiz için AKP'nin sahte ÝslamcĂ˝ anlayýÞýnĂ˝ kabul etmiyoruz ve buna karÞý mücadele yürütüyoruz. Biz Medine Ýslamiyetini önemsiyoruz. Medine Ýslamiyetinin doĂ°ru bir Ýslam anlayýÞý olduĂ°unu savunuyoruz. Müslümanlar Medine'ye ilk geldiĂ°inde önceleri camiler yoktu. O dönem Medine'deki Müslümanlar önce hurma aĂ°açlarĂ˝nĂ˝n gölgesinde, sonra yaptĂ˝klarĂ˝ damlarĂ˝n altĂ˝nda, sonrasĂ˝nda da mescitlerde dönemin toplumsal sorunlarĂ˝nĂ˝ tartýÞýp, bu sorunlara çözüm üretmeye çalýÞmýÞlardĂ˝r. Sürekli kendi içlerinde tartýÞma, sorunlara çözüm bulma, aĂžiret sorunlarĂ˝yla ilgilenme, barýÞ arayýÞýnda olmuĂžlardĂ˝r. Medine ÝslamĂ˝ budur. Medine ÝslamĂ˝ toplumsal ÝslamdĂ˝r, sosyal ÝslamdĂ˝r. DayanýÞmacĂ˝dĂ˝r. Biz Medine ÝslamĂ˝nĂ˝ kabul ediyoruz ve bunun gerçek Ýslam olduĂ°unu düĂžünüyoruz.
AKP'nin Ýslam anlayýÞý ise iktidar ÝslamĂ˝dĂ˝r; Muaviye, Emevi ÝslamĂ˝dĂ˝r. Biz bu iktidarcĂ˝ Ýslam anlayýÞýna karÞýyĂ˝z. Ýslam Devrimi, dönemi itibariyle sosyal bir devrimdir. Toplumda ilerleme saĂ°lamýÞtĂ˝r. Biz toplumsal ÝslamĂ˝ iktidar ÝslamĂ˝na tercih ediyoruz. Yapmaya çalýÞtýðýmĂ˝z bu anlamda ÝslamĂ˝n güncelleĂžtirilmesidir. HalkĂ˝mĂ˝z böyle görmelidir. AyrĂ˝ca Kürtçe ezan gibi Ăžeyler doĂ°ru deĂ°ildir. Önemli olan ÝslamĂ˝n özüdür. Biz bu özle ilgiliyiz.  
Bu temelde Hizbullah, Mustazaf-Der, Mazlum-Der gibi tüm Ýslami çevrelere sesleniyorum: Bizim kendilerinin inancĂ˝yla bir problemimiz olamaz, tam tersi onlarĂ˝n inancĂ˝na saygĂ˝lĂ˝yĂ˝z, deĂ°er veriyoruz. Bu sahte ÝslamcĂ˝lýða öfkemiz de, gerçek Ýslama deĂ°er verdiĂ°imizdendir. Bu çevreler kendilerini sahte ÝslamcĂ˝lara kullandĂ˝rtmamalĂ˝dĂ˝rlar. Ýçlerinde kendi dinine, inancĂ˝na baĂ°lĂ˝, aynĂ˝ zamanda dürüst insanlar olduĂ°unu biliyorum. Ama bu samimiyetlerinden, dürüstlüklerinden dolayĂ˝ kullanĂ˝lanlar oluyor. GeçmiĂžte Hizbullah böyle kullanĂ˝ldĂ˝. Jitem'in onlarĂ˝ nasĂ˝l kullandýðý biliniyor. Zamanla bu konuda bir çok itiraf da yapĂ˝ldĂ˝. Hizbullah'Ă˝n içinde de samimi, dürüst insanlar vardĂ˝ ve bu samimi kesimin tamamĂ˝ kulanĂ˝ldĂ˝ geçmiĂžte ve on bin insan hayatĂ˝nĂ˝ kaybetti. O yüzden uyanĂ˝k olmalĂ˝dĂ˝rlar. GeliĂžebilecek yeni bir çatýÞma sürecinde geçmiĂžte olduĂ°u gibi bugün de AKP kendilerini kullanmaya çalýÞabilir. Bu kirli oyunlara alet olmamalĂ˝dĂ˝rlar. GeçmiĂžte olundu ve bu binlerce insanĂ˝n hayatĂ˝na mal oldu. Bu çok tehikeli bir durumdur, bizi anlamalĂ˝dĂ˝rlar. KarÞýlĂ˝klĂ˝ ölümler durdurulmalĂ˝dĂ˝r. Ben bir tehlikenin varlýðýna iĂžaret ediyorum. Kendilerine iliĂžkin bu kaygĂ˝larĂ˝mĂ˝ samimi bir Ăžekilde paylaĂžmak istiyorum. AyrĂ˝ca bahsettiĂ°im bu çevreler DTK'ya da gidebilirler, kendilerini DTK'da ifade edebilirler, DTK çalýÞmalarĂ˝na katkĂ˝da bulunabilirler. Buradan hepsine çaĂ°rĂ˝ yapĂ˝yorum ve tek tek hepsine selamlarĂ˝mĂ˝ iletiyorum.
AKP Kürt siyasi hareketini tasfiye ederek Kürt sorununu çözmek istiyor. Bu amaçla da her türlü operasyonu yapĂ˝yor, gözaltĂ˝na alĂ˝yor, tutukluyor, öldürüyor. GeçmiĂžte bu iĂžler Genelkurmay, ordu eliyle yapĂ˝lĂ˝yordu, AKP döneminde ise daha çok polis eliyle yaptĂ˝rĂ˝lĂ˝yor. Son bir ayda KCK, Kandil elli kayĂ˝p verdi. Hakkari'de PKK'nin infaz ettiĂ°i iddia edilen bir imama karÞý dokuz köylü ve dokuz gerillayĂ˝ katlederek cevap veriyor. Yani bir kiĂžiye karÞý yirmi kiĂžiyi öldürerek karÞýlĂ˝k veriyor. AKP bu konuda oldukça acĂ˝masĂ˝zdĂ˝r, gözünü karartmýÞtĂ˝r. Demokratik anayasal çözümün geliĂžmemesi durumunda saldĂ˝rĂ˝larĂ˝ daha da artacaktĂ˝r. Herkes bu konuda uyanĂ˝k olmalĂ˝dĂ˝r. Böylesi topyekün bir yönelimde meĂžru savunma esastĂ˝r. KulaklarĂ˝n kesildiĂ°inden, gözlerin oyulduĂ°undan, kimyasal silah kullanĂ˝ldýðýndan bahsediliyor. AKP bunlarĂ˝ tek baÞýna yapmĂ˝yor. Tekelci kapitalist sisteme hizmeti karÞýlýðýnda teknik yardĂ˝m dahil bir çok yardĂ˝m alĂ˝yor.
Kimse kendini kurbanlĂ˝k koyun konumuna düĂžürmemelidir. Ben geçmiĂžten bu yana, otuz yĂ˝ldĂ˝r bu tartýÞmalarĂ˝ yürüttüm. Çok uĂ°raĂžtĂ˝k ama bana olan dogmatik yaklaÞýmlarĂ˝ kĂ˝ramadĂ˝k. Ben de bir insanĂ˝m. Beni kimse tabulaĂžtĂ˝rmasĂ˝n, iliĂžkilerimiz gayet normal olmalĂ˝dĂ˝r. Eski arkadaĂžlarĂ˝n hepsi fedakardĂ˝rlar, benden de fedakar, yiĂ°it ve cesurdurlar. HatĂ˝rlarĂ˝m, hiç durmuyorlardĂ˝, çok çalýÞýyorlardĂ˝. Böyle bakĂ˝yordum onlara, hiç yerlerinde durmuyorlardĂ˝, emek veriyorlardĂ˝. Ben onlar kadar yiĂ°it deĂ°ilim. Ancak tek baÞýna bu özelliklerle ne gerillacĂ˝lĂ˝k yapĂ˝labilir ne de demokratik siyaset yapĂ˝labilir. Stratejik derinlik olmalĂ˝dĂ˝r, ideolojik, örgütlü bir duruĂž olmalĂ˝dĂ˝r. Bunlar olmadan tek baÞýna fedakarlĂ˝kla, dürüstlükle bu sorunlarĂ˝n altĂ˝ndan kalkĂ˝lamaz.
Ben mevcut gerillacĂ˝lĂ˝k tarzĂ˝nĂ˝ da yĂ˝llardĂ˝r eleĂžtiriyorum. GerillacĂ˝lĂ˝k yapmaya karar veren, kendi bilincini, zihnini ona göre hazĂ˝rlamalĂ˝dĂ˝r. Bu konularda kendini saĂ°lamlaĂžtĂ˝rmadan, kararlaĂžmadan, yeterince hazĂ˝rlamadan silah omza atĂ˝lmamalĂ˝dĂ˝r. Yoksa iki gün dahi gerilla koĂžullarĂ˝na katlanamaz, kaçar gider ve zarar verir. Örgüt yaratmak, o örgütü canlĂ˝ tutmak derinlikli bir yaklaÞým gerektirir. Kendi pratik koĂžullarĂ˝na göre hareket etmeli, yaĂžamlarĂ˝nĂ˝ ona göre kurmalĂ˝dĂ˝rlar. Ben de burada yaĂžamĂ˝mĂ˝ cezaevi koĂžullarĂ˝na göre düzenliyorum. Burada dýÞarĂ˝daymýÞým gibi yaĂžamĂ˝yorum. GerillacĂ˝lĂ˝k yapan 24 saat gerilla olduĂ°unu unutmaz. Sadece fedakarlĂ˝kla yürünemez. Yine tek baÞýna bireysel yiĂ°itlikle de mücadele yürütülemez, büyüyemez. Bunun için saĂ°lam bir ideoloji, saĂ°lam örgütlülükler yaratĂ˝lmalĂ˝dĂ˝r. Ýdeolojin, örgütlülüĂ°ün olmasa, tek baÞýna yiĂ°itlik, fedakarlĂ˝k bir Ăžey ifade etmez. Devrimci mücadele ve gerilla mücadelesi ancak böyle yürütülebilir.
Demokratik siyaset zemininde de öyle tek baÞýna iyilik, dürüstlükle yol alĂ˝namaz. Bu alana göre yoĂ°unlaÞýlmalĂ˝, derinleĂžilmeli, örgütlenme gücü geliĂžtirilmelidir. Herkes kendi görevini, devrimci mücadelesini layĂ˝kĂ˝yla yürütmelidir. Aksi takdirde tehlike büyüktür. Bütün kazanĂ˝mlar ellerinden alĂ˝nabilir. KapsamlĂ˝ bir yönelim içerisine girebilirler. Bu tehlike sadece bizim için, Türkiye'deki Kürtler için geçerli deĂ°ildir, Barzani-Talabani için de geçerlidir. Güney'de kurulan henüz devlet bile deĂ°ildir, devletçiktir hatta devletçik bile deĂ°ildir, beylik düzeyindedir. Zaten küçük bir yere sĂ˝kýÞtĂ˝rĂ˝lmýÞlardĂ˝r. OnlarĂ˝ da 24 saatte bitirmek isteyebilirler. Buna engel olmak da zordur. Bu nedenle ulusal birlik çerçevesindeki çalýÞmalar hĂ˝zlandĂ˝rĂ˝lmalĂ˝, iliĂžkiler geliĂžtirilmelidir.
ABD'nin PKK imajĂ˝ bellidir. Bunu 2004'lerde gösterdiler. PKK içinde ayrĂ˝lan bazĂ˝larĂ˝nĂ˝ kullanarak PKK'yi kendilerine baĂ°lamaya, kendilerine baĂ°lĂ˝ bir örgüt haline getirmeye çalýÞtĂ˝lar. Bu tipler de bu oyunlara geldi ve bazĂ˝ insanlar PKK'den bunun sonucunda ayrĂ˝ldĂ˝. Ancak PKK'yi tamamen bitirmeyi, etkisizleĂžtirmeyi baĂžaramadĂ˝lar. Tekrar bu tür oyunlarĂ˝ oynayacaklardĂ˝r, bu tür giriĂžimleri ileride de olacaktĂ˝r. PKK'yi kendine çekme, kendi örgütü haline getirme, BDP'yi kuyrukçu yapma, beni de burada rehine koĂžullarĂ˝nda tutarak kullanma yoluyla kendilerine ait bir çözüme alet etmeye çalýÞtĂ˝lar, çalýÞacaklar. Bu oyunlar karÞýsĂ˝nda saĂ°lam bir örgütlülük kurulmalĂ˝dĂ˝r. Ancak böyle baĂžedilir bu oyunlarla.
Sonuç olarak, PKK'siz, bensiz bir çözüm arayýÞýndadĂ˝rlar. Biz ise bunlara raĂ°men demokratik barýÞçĂ˝l çözümü geliĂžtirmeye çalýÞýyoruz. GeçmiĂžte demokratik barýÞçĂ˝l çözüme Ăžans vermek için gerillayĂ˝ sĂ˝nĂ˝r dýÞýna da çektik. Ancak bu sĂ˝nĂ˝r dýÞýna çekilme tam istediĂ°imiz gibi olmadĂ˝. O dönem Ecevit dönemiydi. 2002'de burada benimle görüĂžen askeri yetkililerden biri bana “Kendinizi kabul ettirmek istiyorsanĂ˝z daha fazla savaĂžmalĂ˝sĂ˝nĂ˝z” diyordu. Zaten onlarĂ˝n geri çekilmeden haberi yoktu, bunu duyduklarĂ˝nda da ĂžaÞýrmýÞlardĂ˝. Biz onlardan habersiz attĂ˝k bu adĂ˝mĂ˝. Demokratik barýÞçĂ˝l çözüme Ăžans vermek için güçlerimizi sĂ˝nĂ˝r dýÞýna çektik. AcĂ˝ kayĂ˝plar da verdik. Ecevit döneminin olmasĂ˝nĂ˝n da etkisi vardĂ˝ bu kararĂ˝ vermemizde. Ecevit bazĂ˝ geliĂžmeler kaydetti, barýÞçĂ˝l çözüme hazĂ˝r görünüyordu. Böyle bir riski alacak gibiydi ancak daha sonraki süreçte MHP-Bahçeli engeline takĂ˝ldĂ˝. AĂžamadĂ˝ bu engeli, sonrasĂ˝nda da biliniyor, AKP iktidara geldi ve biz 2004'lere kadar AKP'ye Ăžans verdik. Ýki-üç yĂ˝l da öyle geçmiĂž oldu. AslĂ˝nda biz o dönem AKP'yi iyi okuyamadĂ˝k. AKP'ye yanĂ˝lgĂ˝lĂ˝ yaklaÞýmlarĂ˝mĂ˝z oldu, yanlýÞ tespitler yaptĂ˝k. Yine de bunlara raĂ°men 2005'te bu sürecin önüne geçmeye çalýÞtĂ˝m. Daha fazla alet olmadĂ˝m. Ama bu dönemde yine haberler geldi, bunlarĂ˝ dinledim, deĂ°erlendirdim. O dönemde bu çaĂ°rĂ˝lara karÞýlĂ˝k vermeye çalýÞtĂ˝k. Böylece açĂ˝lan bu yeni süreç bugünlere kadar geldi, devam etti, halen o süreci yaÞýyoruz. Þimdi önümüzde demokratik anayasal çözüm seçeneĂ°i ya da demokratik özerklik temelinde kendi yürüyüĂžünü gerçekleĂžtirme, kendi kaderini belirleme seçeneĂ°i var. Bizim demokratik özerklik talebimiz hukuki bir taleptir. Bunun hukukta yeri vardĂ˝r. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ÞartĂ˝nda da bu hususlar düzenlenmiĂž, ErdoĂ°an zaten bunun böyle olduĂ°unu bilir. Özerklik taleplerinin burada da karÞýlýðý var. Avrupa özerklik ĂžartĂ˝ bizim taleplerimizle birlikte Türkiye'de yaĂžam bulur.
Kürtlerle devlet arasĂ˝ndaki iliĂžki boĂžanma hali gibidir. YaratacaĂ°Ă˝mĂ˝z yeni birliktelik ise özgür bir evlilik olmalĂ˝dĂ˝r. Bu yönüyle bir nevi kadĂ˝n sorunu gibidir. Kürtler ve devlet arasĂ˝ndaki iliĂžki ve mücadele, kadĂ˝n-erkek arasĂ˝ndaki özgür birliktelik, eĂžit iliĂžki mücadelesi gibidir.
 Önümüzdeki günler tarihi günlerdir. Türkiye'de ve bölgede Kürtlerin demokrasi ve özgürlük mücadelesi zaferle sonuçlanĂ˝rsa,  bu zafer ilk çaĂ°daki toplumsal devrimin devasa, muazzam sonuçlarĂ˝nĂ˝n bir benzerini yaratacaktĂ˝r.
Suriye'de de demokratik birlik temelinde Kürtler mücadelelerini yürütebilirler. Emperyalist saldĂ˝rĂ˝lara karÞý öz savunma gücü oluĂžturulabilir. Bu güç kendilerine, Esad'a  karÞý deĂ°il, emperyalist saldĂ˝rĂ˝lara karÞý bir güç olacaktĂ˝r. Kürtler bu güçlerini yaratĂ˝rken karÞýtlĂ˝k temelinde deĂ°il, uzlaĂžma-diyalog temelinde görüĂžmeler yürütebilirler. Ýran ve Irak'taki halkĂ˝mĂ˝zĂ˝ da selamlĂ˝yorum. Kendi demokratik ulus birliklerini saĂ°lamalarĂ˝ gerektiĂ°ini düĂžünüyorum. Yine Avrupa'ya selamlarĂ˝mĂ˝ iletiyorum. Avrupa'daki basĂ˝na, TV çalýÞanlarĂ˝na baĂžarĂ˝lar diliyorum.
Birkaç gün sonra yapĂ˝lacak seçimler tarihi niteliktedir. Tüm halkĂ˝mĂ˝zĂ˝n ve demokrat, sosyalist ve devrimci kesimlerin bu seçimlerdeki tarihi rollerini layĂ˝kĂ˝yla yerine getireceklerine inancĂ˝m tamdĂ˝r. HalkĂ˝mĂ˝z oylarĂ˝na sahip çĂ˝kacaktĂ˝r. Seçim çalýÞmasĂ˝ yürüten tüm alanlarĂ˝, halkĂ˝mĂ˝zĂ˝, blok adaylarĂ˝nĂ˝ selamlĂ˝yorum, mücadelelerinde baĂžarĂ˝lar diliyorum. Dersim'i selamlĂ˝yorum. Urfa, AĂ°rĂ˝, Dersim olmak üzere tüm halkĂ˝mĂ˝zĂ˝ selamlĂ˝yorum. Vedat Türkali'nin söylediklerinden haberim var, kendisine özel sevgi ve selamlarĂ˝mĂ˝ gönderiyorum.

Demokratik Anayasal Çözüm Geliþmezse Halkýn Direnme Hakký Vardýr!

Baþbakan bir çaðrý yapabilir; “biz bu iþin silahlarla çözülmeyeceðine inanýyoruz. Bu meseleyi demokratik anayasal yöntemlerle çözeceðiz” derse, bir haftada hallederiz.

Son Savunmam OrtadoĂ°u'nun KurtuluĂž Manifestosudur

BarýÞ Konseyi'nin kurulmasý, atýlmasý gereken ve atýlacak en Ünemli somut adýmdýr. BarýÞ Konseyi, mutlaka kurulmalýdýr.

Önümüzde Ýki Yol Var: Demokratik Anayasal Çözüm ile Devrimci Halk Savaþý

AKP çÜzßme yanaÞmýyor. Hßkßmet Kßrtlere karÞý çok acýmasýzca hukuku, kanunlarý devreye koyarak onlarý tasfiye etmeye çalýÞýyor.

2018 © Partiya Karkeręn Kurdistan (PKK)
[[email protected]]