22/02/2018

Anayasal Çözümü Ýlerletmem Ýçin KCK, Devrimci Halk Savaþý Hazýrlýklarýyla Destek, Katký Vermelidir

Baþbakanýn bu savaþ çýðýrtkanlýðý bana savaþ kararý aldýrtmayacaktýr. AKP de bunu bilmeli, beni anlamalý. Gerçekten tutuklamalara, gözaltýlara, gerilla ve asker gençlerin ölümlerine son vermeliyiz.

 

 

 

Abdullah Öcalan
15 Haziran 2011

Seçim sonuçlarĂ˝yla bloĂ°a iliĂľkin önerilerimizin haklĂ˝ olduĂ°u ortaya çĂ˝kmýþ oldu. Zaten 13 yĂ˝ldĂ˝r bu doĂ°rultuda tespitlerim, önerilerim oluyordu. Türkiye'nin böyle bir güçbirliĂ°ine, bloĂ°a ihtiyacĂ˝ olduĂ°unu sürekli vurguladĂ˝m ama gereĂ°i yerine getirilmedi. Blok aslĂ˝nda Ăľu anki haliyle tam istenen düzeyde de deĂ°ildir. Son deĂ°erlendirmelerimde de hep söylüyorum. Cumhuriyetin kuruluĂľundan bugüne eksik olan blok, demokrasi ve özgürlük bloĂ°u olmuĂľtur. Mustafa Suphilerin, Çerkez Ethemlerin tasfiyesiyle bu bloĂ°un oluĂľumu ta baþýndan engellenmiĂľtir. Sosyalistlerin tasfiyesi 1920'lerde Mustafa Suphilerin katledilmesiyle baĂľlamýþtĂ˝r. Bu nedenle Türkiye bugüne kadar hep alternatifsiz kalmýþtĂ˝r, halklar hep milliyetçi-ulusalcĂ˝ blokla, milliyetçi-islamcĂ˝ bloĂ°a mahkum edilmiĂľtir, bir alternatif yaratĂ˝lmamýþtĂ˝r. Bugün artĂ˝k devlet de bu konuda sorun çĂ˝karmayacaktĂ˝r. Ve blok bileĂľenlerinin bunu iyi anlamasĂ˝ gerekir, ciddiye almasĂ˝ gerekir, bu yüzden zaman zaman onlarĂ˝ eleĂľtiriyorum. Onlara çok önemli bir rol düĂľüyor. Önümüzdeki süreç demokratik anayasa süreci olacaktĂ˝r. Ben bu süreci demokratik anayasal çözüme iĂľlerlik kazandĂ˝rma olarak tanĂ˝mlĂ˝yorum. Bu seçim sonuçlarĂ˝yla da bir blok gereksiniminin olduĂ°u ispatlanmýþ oldu. ArtĂ˝k bu husus üzerinden tartýþma olmaz. ErtuĂ°rul Kürkçü doĂ°ru söylüyor ama ben de diyorum ki neden bu kadar geç kaldĂ˝nĂ˝z. Halkla temas kurmalĂ˝ydĂ˝nĂ˝z, örgütlemeliydiniz. BĂ˝rakalĂ˝m halkĂ˝ doĂ°ru dürüst bir gençlik birliĂ°i bile oluĂľturulamadĂ˝. Bu kadar yoksulluk, bu kadar kültürel dejenarasyon ortamĂ˝nda ciddi bir güç olunamamasĂ˝ eksikliktir. Ăžimdi hem BDP hem blok bileĂľenlerine önemli roller düĂľüyor.
 
Ne Kürt siyasetçiler ne blok bileĂľenleri ne de AKP beni anlĂ˝yor. Bu belki de kimsenin suçu deĂ°ildir, kapitalizmin kuĂľattýðý, tükettiĂ°i kiĂľilikler haline gelinmiĂľ, ideolojik yoksunluk, örgütsüzlük ve kiĂľisel yozlaĂľma var, bireycilik almýþ baþýnĂ˝ gidiyor. Herkes adeta teslim olmuĂľ. BakĂ˝yorum bazen siyasetin rengi bile bilinmiyor. Adeta bir boĂľluktan yararlanmak üzere siyaset yapĂ˝lĂ˝yor, bu tarzla da kimse ciddiye almaz. Ýþte görülüyor, AKP'liler seçimde nasĂ˝l çalýþtĂ˝lar, bunlar kurtturlar, çok çalýþýyorlar. Siyasette bu Ăľekilde gidilirse, kendini yenileme gerçekleĂľmezse kimse kaale almaz.
 
Blok çalýþmalarĂ˝ ciddi bir Ăľekilde sürdürülmelidir. Bu seçim sonuçlarĂ˝ da bunun bir ihtiyaç olduĂ°unu ve bu konuda geç kalĂ˝ndýðýnĂ˝ gösteriyor. ArtĂ˝k bu durumda bir çatĂ˝ partisinin elzem olduĂ°u anlaþýlĂ˝yor. Ăťlgi duyan, anlamak isteyen üzerinde yoĂ°unlaĂľabilir, daha önce üzerinde çok durdum, savunmalarĂ˝mda da iĂľledim. Bunlardan yararlanabilirler. Bu çatĂ˝ partisinin bütün bileĂľenlerin üyelerinden oluĂľan 100 kiĂľilik bir meclisi olabilir. Bu meclisin içinden de 24 kiĂľilik bir yürütme kurulu olur, gölge kabine gibi çalýþýr ve ülkenin tüm sorunlarĂ˝ için çözümler geliĂľtirir. ÇatĂ˝ partisinde de eĂľbaĂľkanlĂ˝k sistemi uygulanabilinir. Daha sonra bu konuyla ilgili açĂ˝klamalarĂ˝ma devam edeceĂ°im.
 
KĂ˝lĂ˝çdaroĂ°lu iyiniyetli olabilir, bir Ăľey demiyorum, dürüst de olabilir, kiĂľiliĂ°ine bir Ăľey demiyorum ama bilinçli bir planĂ˝n, senaryonun sonucu CHP'nin baþýna getirildi, aslĂ˝nda kĂ˝smen de baĂľarĂ˝lĂ˝ oldular ama olan Alevilere oldu. KĂ˝lĂ˝çdaroĂ°lu bir asker-Ergenekon operasyonuyla CHP'nin baþýna getirilmiĂľtir, iyi analiz edilirse bunu görmek zor deĂ°ildir. KĂ˝lĂ˝çdaroĂ°lu'nun CHP'nin baþýna getiriliĂľini iyi anlamak lazĂ˝m. Bu operasyonun asĂ˝l amacĂ˝ Alevi Kürtleri bizden uzaklaĂľtĂ˝rmak, CHP'ye oylarĂ˝ kanalize etmekti. Dersim'de neden böyle oldu? Alevilik konusunda büyük bir mücadele verdiĂ°imiz biliniyor. AslĂ˝nda bir süredir geliĂľtirilen bir siyasettir. Dersim'de Alevicilik, yine Bingöl'de ZazacĂ˝lĂ˝k zihniyeti geliĂľtirilerek, bunu dayatmaya çalýþýyorlar. Bingöl-Dersim hattĂ˝nda kontralar bilinçli olarak Sünni-Alevi Kürt ayrĂ˝mĂ˝, Bingöl'de Kürt-Zaza ayrĂ˝mĂ˝ yapĂ˝yorlar. Bunu iyi anlamak lazĂ˝m, bu öyle kendiliĂ°inden deĂ°il bilinçli olarak yapĂ˝lĂ˝yor. BazĂ˝ sahte tiplemeler de bu politikalara hizmet ediyorlar. AslĂ˝nda dayatĂ˝lmak istenen gericiliktir, bu yapĂ˝lmak isteniyor, Kamer Genç gibilerle yapĂ˝lmak istenen budur. Kamer Genç bir açĂ˝klamasĂ˝nda “sadece Ăžafiler Kürttür, Dersimliler TürkoĂ°lu Türktür” gibi laflar ediyor. Ankara'da iki-üç binada sadece misafirlerine yemek verdiĂ°i, yedirip içirdiĂ°i söyleniyor. Bu parayĂ˝ nereden buluyorlar? Bu para Kamer Genç'in parasĂ˝ deĂ°ildir, ona bunun için para bulunuyor. Bununla fakirleĂľtirilen, aç bĂ˝rakĂ˝lan ve kiĂľiliksizleĂľtirilmeye çalýþýlan halk üzerinden yapĂ˝lmak istenen bir kampanyadĂ˝r. 12 Eylül döneminde cuntanĂ˝n danýþma meclisinde yer almýþ biridir. Bilemiyorum Dersimliler onurlarĂ˝nĂ˝ bu Ăľekilde nasĂ˝l koruyacaklar, kendilerini nasĂ˝l muhafaza edecekler, bu da tartýþma konusudur. AslĂ˝nda bu tür sahte kiĂľiliklerle halkĂ˝ kandĂ˝rma yoluna gittiler, bu da senaryonun bir ürünü. Sahte kiĂľiliklerle halkĂ˝ aldatmaya çalýþýyorlar. DerinliĂ°ine kavrayamama, yüzeysel yaklaþýmlarĂ˝n aþýlmasĂ˝ gerekiyor. Öteden beri Dersim kiĂľiliĂ°i olarak da biliniyor bu.  AslĂ˝nda Dersim'in ĂľanlĂ˝ bir direniĂľ tarihi var, biliniyor. Biraz da bu nedenle Dersim'e yöneliyorlar. Hakeza Bingöl de öyle, direniĂľçi bir tarihi var, birçok deĂ°erli direniĂľçi kadromuz, arkadaþýmĂ˝z da var. Bu yüzeysellikten kurtulmak; ideolojik yoksunluktan, kiĂľisel yozlaĂľmadan, aþýrĂ˝ bireycilikten, örgütsüzlükten uzaklaĂľmakla olur. Demokratik-devrimci mücadele yürütmek o kadar kolay deĂ°ildir. Bugüne kadar bu mücadeleyi layĂ˝kĂ˝yla yerine getirmeye çalýþtĂ˝k. Bu sahtekar politikalara karþý devrimci-demokratik mücadeleyi yükseltmek gerekir. Bu sahte kiĂľiliklere, sahte Alevicilik anlayýþýna karþý yeterli mücadele yapĂ˝lmadĂ˝ mĂ˝, gerekli tedbirleri alamadĂ˝lar mĂ˝? Yeterince anlatamadĂ˝lar herhalde. Yine AKP Dersim gibi bir yerde nasĂ˝l bu kadar oy alĂ˝yor? Oysa Dersim'in mücadeleci tarihi ortada. Hakkari, Þýrnak ve genel olarak Botan bölgesi bütün kontra ve özel savaĂľ yöntemlerine raĂ°men kendilerini korumayĂ˝ bildiler, direniĂľlerini sürdürdüler, dejenere olmadĂ˝lar, yozlaĂľmadĂ˝lar. Dersim üzerinde iyi durulmalĂ˝, analizi yapĂ˝lmalĂ˝dĂ˝r.
 
Urfa'da geçen seçimlerde de benzer bir oyun oynadĂ˝lar, o zaman baĂľarĂ˝lĂ˝ olmuĂľlardĂ˝, ikinci adayĂ˝ kaybettirmiĂľlerdi, yoksa diĂ°er aday da o zaman kazanmýþtĂ˝. Urfa konusunda daha önce de söylemiĂľtim, büyük oyunlar oynanĂ˝yor burada. Devletin öteden beri toprak, su üzerindeki mülkiyetçi egemenliĂ°i halkĂ˝ zorda bĂ˝rakĂ˝yor. Onun üzerinden kirli politikalar yürütüyorlar, bunu daha öncede söylemiĂľtim, bunu iyi bilmek gerekiyor. Urfa'nĂ˝n daĂ° kadar sorunlarĂ˝ var, nasĂ˝l bu kadar dar bir örgütlenme oluyor, siyasal örgütlenme nasĂ˝l böyle yetersiz kalĂ˝yor, bunu anlamak mümkün deĂ°il.
 
KCK tutuklularĂ˝ konusunda daha önce söylemiĂľtim, onlarĂ˝n durumunun rehine statüsü olduĂ°unu belirtmiĂľtim. Onlara yapĂ˝lan operasyon, hukuki, ahlaki, vicdani ve insani deĂ°ildir. Buraya gelen heyet de bu KCK operasyonlarĂ˝nĂ˝n doĂ°ru olmadýðýnĂ˝, karþý olduklarĂ˝nĂ˝ söylüyorlar. Biz burada demokratik anayasal çözüm üzerinde dururken bu operasyonlarĂ˝n herhangi bir anlamĂ˝ yoktur, bu operasyonlar olmamalĂ˝dĂ˝r.
 
SDP'li arkadaĂľlara ve genel baĂľkanlarĂ˝ RĂ˝dvan Turan'a selamlarĂ˝mĂ˝ iletiyorum. Seçim sürecindeki sorunlarĂ˝n büyütülmemesi gerektiĂ°ini düĂľünüyorum. Onlara büyük deĂ°er veriyoruz. Kendilerini gösterebilirler. Ýþte bir oluĂľum, çatĂ˝ partisi olacak, onlar da bu çatĂ˝ partisi konusunda rollerini oynamalĂ˝dĂ˝r.
 
Demokratik çözüme katkĂ˝ sunmak isteyen aydĂ˝nlar, istiyorlarsa sunabilirler. Ăžimdiki durumumuz geçmiĂľteki gibi deĂ°il. Devletle temas kurma konusunda bir sĂ˝kĂ˝ntĂ˝mĂ˝z yok. AydĂ˝nlar kamuoyunu hazĂ˝rlama yönünde çalýþmalar yürütebilirler.
 
Seçim sonuçlarĂ˝yla ilgili olarak mesele sadece demokratik özerklik deĂ°ildir. Daha önce söylemiĂľtim, savunmalarĂ˝mda da var. Demokratik özerklik demokratik ulus çözümünün sadece siyasi boyutudur, yani sekiz boyuttan sadece biridir. Demokratik özerkliĂ°in hukuki boyutu var, diplomasi boyutu var, sosyal boyutu var, kültürel boyutu var, özsavunma boyutu var, ekonomik boyutu var, ekolojik boyutu var. BunlarĂ˝ gözden kaçĂ˝rmamak lazĂ˝m. Ýþte bir nehir üzerinde birden fazla HES'in yapĂ˝lmasĂ˝, insanlarĂ˝n bulunduĂ°u coĂ°rafyadaki yaĂľamĂ˝nĂ˝ etkileyen, elindeki yaĂľam olanaklarĂ˝nĂ˝ yok eden, bulunduĂ°u doĂ°ayĂ˝ ve tarihini tahrip eden bir yaklaþýmdĂ˝r. Bu bile tek baþýna bir isyan sebebi olacak önemdedir. Bu nedenle HES'lere karþý çĂ˝kĂ˝lmasĂ˝ doĂ°ru ve gereklidir.
 
Heyetle bir görüĂľmemiz oldu. GörüĂľmemizin temel konusu, demokratik anayasa çözümüdür. Böyle bir anayasal çözüm için koĂľullar uygun hale gelmiĂľ sayĂ˝labilir. Bu noktada BDP'nin ve blok bileĂľenlerinin az önce söylediĂ°im gibi iĂľin ciddiyetini ve alacaklarĂ˝ rolün önemini iyi kavramalarĂ˝, geç kalmamalarĂ˝ gerekiyor. Blok bünyesinde hemen bir kurul veya komisyon oluĂľturulmalĂ˝ ve demokratik anayasa çalýþmalarĂ˝na baĂľlamalĂ˝dĂ˝rlar. Ben buna Demokratik Anayasa Konseyi veya Kurulu diyorum. Kendi taslaklarĂ˝nĂ˝ hemen oluĂľturmalĂ˝dĂ˝rlar. Blok bileĂľenleri bu konuda hazĂ˝rlĂ˝k yapmalĂ˝lar. Elçi onlarĂ˝n da bu konularda tecrübeleri var. Demokratik anayasanĂ˝n oluĂľturulmasĂ˝ için, içinde tüm siyasi partilerin ve çeĂľitli sivil toplum temsilcilerinin yer aldýðý bir Anayasa Meclisi oluĂľturulmasĂ˝ gerekiyor. BloĂ°un Demokratik Anayasa Komisyonu ya da Konseyi de bu mecliste yer almalĂ˝dĂ˝r. CHP'li bir yetkilinin de buna benzer bir açĂ˝klamasĂ˝, tespiti vardĂ˝, ben de buna katĂ˝lĂ˝yorum. AKP'nin de bu öneriyi kabul etmesi gerekiyor.
 
Ăžu an içinde bulunduĂ°umuz süreci demokratik anayasal çözüme iĂľlerlik kazandĂ˝rmak süreci olarak adlandĂ˝rĂ˝yorum. Bu dönem anayasal süreci belirginleĂľtirme dönemidir. Benim buradaki pozisyonum demokratik anayasal süreci olgunlaĂľtĂ˝rma ve katkĂ˝ yapma pozisyonudur.
 
Ăťçinde bulunduĂ°umuz süreç iki boyutu olan bir süreçtir. Birinci boyut benim heyetle yaptýðým görüĂľmede ulaĂľmaya çalýþtýðýmĂ˝z demokratik anayasal çözümdür. Burada bu görüĂľmelerim, bu çabalarĂ˝m devam ederken sürecin ikinci boyutu ise meĂľru savunma pozisyonunun sürdürülmesidir. Yani anayasal çözüm çalýþmalarĂ˝ ile meĂľru savunma pozisyonu atbaþý yürümelidir. Bu nedenlerle Ăľimdilik devrimci halk savaþýnĂ˝, orta yoĂ°unluktaki savaþý esas almĂ˝yoruz. Biz Kürt sorununun çözümü için demokratik anayasal çözümü esas alĂ˝yoruz.
 
Sürecin zorluklarĂ˝ndan bahsediliyor. Ýþte seçimin yeni yapĂ˝lmýþ olmasĂ˝, Meclis'in açĂ˝k olmamasĂ˝, yeniden toplanmasĂ˝nĂ˝n ve hükümetin kurulmasĂ˝nĂ˝n zaman alacaĂ°Ă˝ söyleniyor. Buna karþý ben de diyorum ki, süreci zorlayan diĂ°er bir zorluk da vardĂ˝r. O da sürecin uzamasĂ˝dĂ˝r. BelirsizliĂ°in uzamasĂ˝ tehlikelidir, içinde bir sürü riski barĂ˝ndĂ˝rĂ˝r. Bu anlamda devam eden bu askeri operasyonlar ve meydana gelen çatýþma ve kayĂ˝plar süreci zorlayan diĂ°er bir husus olmaktadĂ˝r. Bu süreç, belirsizlik uzadĂ˝kça çözümün gelmesi de zorlaĂľabilir, böyle bir handikap var. Çünkü süreç uzadĂ˝kça yaĂľanan çatýþmalar, meydana gelen kayĂ˝plar, yapĂ˝lan tutuklamalar barýþ ĂľansĂ˝nĂ˝ da azaltĂ˝yor; handikap derken bunu kastediyorum. Ýþte Ăľehirlerde her gün yapĂ˝lan onlarca tutuklamalar, süreci zorlayan, çözümsüzlük riskini artĂ˝ran sebeplerden biridir. KadĂ˝n, çoluk, çocuk ayrĂ˝mĂ˝ yapmadan adeta sürü gibi tutuklamalar oluyor. Her gün bir yerlerde on beĂľ, yirmi, otuz kiĂľi gözaltĂ˝na alĂ˝nĂ˝yor, tutuklanĂ˝yorlar. Bu tür gözaltĂ˝ ve tutuklamalar gençleri siyasetten koparĂ˝p daĂ°a yönlendiriyor, gerillaya katĂ˝lĂ˝mĂ˝ da artĂ˝rĂ˝yor. Ýþte sürecin uzamasĂ˝nĂ˝n tehlikeleri derken kastettiĂ°im bunlardĂ˝r. Süreç uzadĂ˝kça çözüm ĂľansĂ˝ da bu anlamda azalĂ˝yor. Bu tutuklamalarĂ˝n hiçbirisi hukuki deĂ°ildir, bu tam bir saçmalĂ˝ktĂ˝r. Böyle binlerce kiĂľi gizli örgüt üyesi diye tutuklanĂ˝r mĂ˝, böyle binlerce sivil üyesi olan gizli örgüt mü olur? Üstelik bu tutuklananlarĂ˝n hiçbirinin üzerinde silah milah da yok. Daha önce JĂťTEM üzerinden bunu öldürerek yapĂ˝yorlardĂ˝, Ăľimdi polis üzerinden topluca tutukluyorlar. AçĂ˝ktĂ˝r ki AKP derin devlet de denilen Ergenekon'un üst düzeyiyle anlaĂľmýþtĂ˝r.
 
Ben bu noktada gençlere de çaĂ°rĂ˝ yapmak istiyorum. Kendilerini böyle kolay tutuklatmamalĂ˝dĂ˝rlar, tedbirlerini almalĂ˝, basitçe tutuklanmamalĂ˝dĂ˝rlar. GençliĂ°in bu konuda örgütlenmesi gerekir. Ya çalýþma yürütmemeli ya da yürütüyorlarsa tedbirlerini almalĂ˝dĂ˝rlar. AyrĂ˝ca o gösterilerde öyle geliĂľigüzel saĂ°a sola molotof atmalarĂ˝na gerek yok, bu da süreci zorlayan bir husustur. Devrimci direniĂľleri olacak ama bu saĂ°a-sola geliĂľigüzel molotof atmak deĂ°ildir. EĂ°er gençlerin tutuklanmasĂ˝na engel olunmuyorsa bu KCK'nin de sorumluluĂ°udur.
 
Benzer Ăľeyleri gerilla için de söylüyorum. Üzerlerine gidilirse, saldĂ˝rĂ˝lĂ˝rsa ellerindeki imkanlarla misliyle cevap vereceklerdir. Bu her zaman böyledir. Kesinlikle kendilerini imha ettirmemek için kendilerini her türlü Ăľekilde savunacaklardĂ˝r. Bu meĂľru savunmadĂ˝r. Bunu anlamalarĂ˝ bu kadar zor mu? Daha önce defalarca söyledim. Özellikle eylemsizlik süreçlerinde gerilla kayĂ˝plarĂ˝nĂ˝n önüne geçmeleri gerekiyor. Gerilla çatýþmaya girmekten özenle kaçĂ˝nmalĂ˝, kayĂ˝p vermemek için özellikle eylemsizlik sürecinde dikkat etmeli, elinden geleni yapmalĂ˝dĂ˝r. Pek çok kez yetersizliklerini, özeleĂľtirilerini yapĂ˝yorlar ama 30-35 yĂ˝ldĂ˝r bu yetersizliklerinden, eksikliklerinden de bir türlü kurtulamadĂ˝lar. Bunu anlamýþ deĂ°ilim.  
 
Tüm anlattýðým nedenlerle yani sürecin uzamasĂ˝nĂ˝n ve belirsizliĂ°in yaratacaĂ°Ă˝ sakĂ˝ncalarĂ˝n önüne geçmek amacĂ˝yla TBMM'ye çaĂ°rĂ˝ yapĂ˝yorum. Bu nokta çok önemlidir. OlaĂ°anüstü bir dönemden geçiyoruz. NasĂ˝l ki 1920'lerdeki birinci meclis olaĂ°anüstü toplandĂ˝, gece-gündüz çalýþýp tatil yapmadĂ˝ysa, bu meclis de öyle yapmalĂ˝dĂ˝r, tatile girmemelidir. Çalýþma yapmak için Ekim ayĂ˝nĂ˝ beklememelidir. Çünkü yine 1920'lerdeki gibi tarihi bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle yeni Meclis derhal toplanmalĂ˝dĂ˝r, benim önerim budur. Ve çözüm için, benim çözüm konusunda rolümü oynayabilmem için Meclis'in bana bir çaĂ°rĂ˝ yapmasĂ˝, hakikatleri araĂľtĂ˝rma komisyonu kurulmasĂ˝ ve demokratik anayasa meclisinin oluĂľturulmasĂ˝ için harekete geçilmesi gerekiyor. Bu önemlidir, daha önce de bu konuda öneri yapmýþtĂ˝m fakat yeterince önemsenmemiĂľti. BDP'liler de AKP ile görüĂľmeler yapmalĂ˝, meclisin kapanmamasĂ˝ ve bana rolümü oynamam konusunda çaĂ°rĂ˝ yapmasĂ˝ hususunun önemini anlatmalĂ˝lar. EĂ°er Meclis bu çaĂ°rĂ˝yĂ˝ yaparsa ben de silahlĂ˝ güçlerin çatýþmasĂ˝z bölgelere çekilmesi konusunda ve diĂ°er hususlarda elimden geleni yaparĂ˝m. Öyle kendim için Ăľarta falan da baĂ°lamĂ˝yorum, kendimi düĂľündüĂ°üm falan da yok. Fakat benim rolümü oynamam için Meclisin önümü açmasĂ˝ gerekiyor. KarayĂ˝lan da söylüyor, gerillayĂ˝ baĂľka türlü indirmenin yolu yok. Benim onlarĂ˝ ikna etmem için gerillaya ulaĂľmam gerekiyor. Ben olmadan gerillanĂ˝n bulunduĂ°u mevzilerden kĂ˝pĂ˝rdamasĂ˝, belli bir yerde toplanmasĂ˝ mümkün deĂ°ildir. GerillanĂ˝n bana farklĂ˝ bir baĂ°lĂ˝lýðý, sahiplenmesi vardĂ˝r. Bu kendiliĂ°inden oluĂľmuĂľ bir Ăľeydir, ben ne yapayĂ˝m. Bunu söylerken gerillayĂ˝ bir tehdit aracĂ˝ olarak kullanmĂ˝yorum. DediĂ°im gibi anayasal çözümü saĂ°lamak için gerillaya ulaĂľmalĂ˝yĂ˝m.
 
Seçimlerde AKP'nin yüzde elli oy almasĂ˝, yine BDP'nin oylarĂ˝nĂ˝ ve vekil sayĂ˝sĂ˝nĂ˝ önemli ölçüde artĂ˝rmasĂ˝, ayrĂ˝ca seçim sürecinde CHP'nin hakikatleri araĂľtĂ˝rma komisyonu, akil adamlar, özerklik ve demokratik anayasa sürecine katĂ˝lacaklarĂ˝ yönündeki beyanlarĂ˝na Ăľans vermek adĂ˝na bu sürecin bir süre daha böyle gitmesi gerektiĂ°ini düĂľünüyorum. Bütün bunlar demokratik anayasal bir çözüm için umut verici verilerdir. BunlarĂ˝ gözönünde bulundurmak adĂ˝na devrimci halk savaþýnĂ˝ Ăľimdilik gündemimize almĂ˝yoruz. Fakat saldĂ˝rĂ˝lar devam ederse KCK de buna meĂľru savunma temelinde gerekli cevabĂ˝ verecektir. SavaĂľ olasĂ˝lýðýnĂ˝ düĂľünerek tedbirlerini tam almalĂ˝dĂ˝rlar. Bu gözaltĂ˝, tutuklamalar devam ederse KCK'nin de karþýlýðýnda o kadar gözaltĂ˝, tutuklama ve yargĂ˝lama yapma hakkĂ˝ doĂ°ar. Yanlýþ anlaþýlmasĂ˝n ben savaĂľ taraftarĂ˝ deĂ°ilim, savaĂľ ilanĂ˝ yapmĂ˝yorum. Fakat KCK de açĂ˝klamalarĂ˝nda bu yönde hazĂ˝rlĂ˝klar yaptĂ˝klarĂ˝nĂ˝, bu tür deĂ°erlendirmeler yaptĂ˝klarĂ˝nĂ˝ belirtiyorlar. Zaten bu süreç bu koĂľullarda ancak birkaç ay sürebilir. Ben buradan, bu koĂľullarda savaĂľ kararĂ˝ almam, bunun da iyi anlaþýlmasĂ˝ gerekiyor artĂ˝k. Daha önce olduĂ°u gibi Ăľu seçim olacak, bu seçim olacak, Ăľu bu nedenle bu tarihi fĂ˝rsat heba edilmemelidir. AKP'nin seçimlerde yüzde elli oy almasĂ˝nĂ˝n iyi olduĂ°u, ona Kürt sorunun çözümünde sorumluluk yüklediĂ°i yönünde yorumlar yapĂ˝lĂ˝yor. Ben de bu yorumlara katĂ˝lĂ˝yorum. AKP bu sorumluluĂ°unun gereĂ°ini yerine getirmeli ve Kürt sorununu çözmelidir.
 
Biz burada anayasal çözüm süreci üzerinde dururken ve çalýþýrken BaĂľbakan daha önce ben olsaydĂ˝m asardĂ˝m-keserdim diyordu. Bu dil, sürece uygun olmadýðý gibi ahlaki de deĂ°ildir. BaĂľbakanĂ˝n tahrik, savaĂľ çýðýrtkanlĂ˝klarĂ˝na gelmeyeceĂ°im. Bütün bunlara raĂ°men sabrĂ˝mĂ˝ ve saĂ°duyumu korudum, korumaya devam edeceĂ°im. BaĂľbakanĂ˝n bu savaĂľ çýðýrtkanlýðý bana savaĂľ kararĂ˝ aldĂ˝rtmayacaktĂ˝r. AKP de bunu bilmeli, beni anlamalĂ˝. Gerçekten tutuklamalara, gözaltĂ˝lara, gerilla ve asker gençlerin ölümlerine son vermeliyiz. Bunun yolu da Kürt sorununun demokratik anayasal çözümünü geliĂľtirmektir. Gerilla ölümleri de asker ve gençlerin ölümleri de beni üzüyor, bu ölümler karþýsĂ˝nda çok zorlanĂ˝yorum. 13 yĂ˝ldĂ˝r söylüyorum, Ăľimdi de söylüyorum. Benim hassasiyetim, düĂľüncelerim neden anlaþýlmĂ˝yor. AydĂ˝nlarĂ˝n, gazetecilerin de beni anlamasĂ˝ gerekir, çabama destek sunmalarĂ˝, katkĂ˝ sunmalarĂ˝ gerekir.
 
Son savunmamĂ˝ halen vermemiĂľler. Hem acilen savunmayĂ˝ bize gönderin diyorlar, hem de vermiyorlar. Üzerinden 7-8 ay geçti. Bu ikiyüzlülüktür, benim açĂ˝mdan aĂ°Ă˝r bir hak ihlalidir, savunma hakkĂ˝ ihlalidir.
 
Son olarak Hatip Dicle konusuna deĂ°inmek istiyorum. BĂ˝rakĂ˝lmasĂ˝ ve meclise gönderilmesi gerekiyor. BĂ˝rakĂ˝lmamasĂ˝ büyük siyasi riskler taþýr, bizim savunduĂ°umuz barýþçĂ˝l çözüme de darbe anlamĂ˝na gelir.  
 
Ăťtalya'daki avukatĂ˝m, Milano belediye baĂľkanlýðýnĂ˝ kazanmýþ, kendisine baĂľarĂ˝lar diliyorum. Berlusconi gerilemiĂľ orada. Bunu bekliyordum. SeçildiĂ°i yerde ahlaki ve politik toplum modelini uygulamasĂ˝nĂ˝ öneriyorum.
 
Þýrnak ve DiyarbakĂ˝r halkĂ˝mĂ˝za selamlarĂ˝mĂ˝ iletiyorum. Hakkari halkĂ˝mĂ˝zĂ˝ kutluyorum onlara özel selamlarĂ˝mĂ˝ iletiyorum. Tüm bölgelerdeki halkĂ˝mĂ˝zĂ˝ seçimlerdeki sonuçlarĂ˝ndan dolayĂ˝ kutluyor,  selamlĂ˝yorum.

Demokratik Anayasal Çözüm Geliþmezse Halkýn Direnme Hakký Vardýr!

Baþbakan bir çaðrý yapabilir; “biz bu iþin silahlarla çözülmeyeceðine inanýyoruz. Bu meseleyi demokratik anayasal yöntemlerle çözeceðiz” derse, bir haftada hallederiz.

Son Savunmam OrtadoĂ°u'nun KurtuluĂľ Manifestosudur

Barýþ Konseyi'nin kurulmasý, atýlmasý gereken ve atýlacak en önemli somut adýmdýr. Barýþ Konseyi, mutlaka kurulmalýdýr.

Önümüzde Ýki Yol Var: Demokratik Anayasal Çözüm ile Devrimci Halk Savaþý

AKP çözüme yanaþmýyor. Hükümet Kürtlere karþý çok acýmasýzca hukuku, kanunlarý devreye koyarak onlarý tasfiye etmeye çalýþýyor.

2018 © Partiya Karkeręn Kurdistan (PKK)
[[email protected]]