22/02/2018

4_Demokratrik_Uygarlýk_Manifestosu.pdf

Otadoðu'da Uygarlýk Krizi ve Demokratik Uygarlýk Çözümü

Demokratik Kurtuluþ Ve Özgür Yaþamý Ýnþa Hamlesi

“ZAMANIN RUHUNU OKUYAMAYANLAR, TARÝHÝN ÇÖP SEPETÝNE GÝDERLER. SUYUN AKIÞINA DÝRENENLER, UÇURUMA SÜRÜKLENÝRLER.”

Demokratik Komunal Ekonomi

Ekonomi temel mahiyette bir tarihsel toplum eylemidir. Hiçbir birey (efendi, bey, patron, köle, serf ve iþçi olarak) ve devlet ekonomik eylemin ak-törü olamaz.

Demokratik Siyaset

Demokratik siyasal mücadele yürüttüðümüz için, bizim öngördüðümüz ve esas aldýðýmýz siyaset demokratik siyaset oluyor.

Demokratik Uygarlýk Çaðýnýn Siyaseti; Demokratik Siyaset

Demokrasi, baþtaki sýnýrlý uygula-malarýna karþýlýk, 20. yüzyýlýn sonlarýnda evrensel bir sisteme gidi-þin en uygun yaþam ve yönetim biçimi olarak kabul görmekte ve giderek yaygýnlaþmaktadýr.

Demokratik Uygarlýk Manifestosu -5-

V.KÝTAP KÜRT SORUNU VE DEMOKRATÝK ULUS ÇÖZÜMÜ Kültürel Soykýrým Kýskacýndaki Kürtleri Savunmak Abdullah ÖCALAN

Demokratik Uygarlýk Manifestosu -3-

III.KÝTAP ÖZGÜRLÜK SOSYOLOJÝSÝ ÜZERÝNE DENEME Abdullah ÖCALAN

Demokratik Uygarlýk Manifestosu -2-

II.KÝTAP KAPÝTALÝST UYGARLIK -Maskesiz Tanrýlar Ve Çýplak Krallar Çaðý- Abdullah ÖCALAN

Demokratik Uygarlýk Manifestosu -1-

I.KÝTAP UYGARLIK -Maskeli Tanrýlar Ve Örtük Krallar Çaðý- Abdullah ÖCALAN

Demokratik Özerklik (Derleme) Abdullah ÖCALAN

Tarihte yerel ve bölgesel özerklik politikalarý hep olagelmiþ, ahlaki ve politik toplumun varlýðýný sürdürmesinde önemli rol oynamýþlardýr.

Kadýn Özgürlüðü (Derleme) Abdullah ÖCALAN

Kadýn biyolojik farklýlýðý olan bir cins insan olarak algýlamak toplumsal gerçeklik konusunda körlüðün temel etkenlerinin baþýnda gelmektedir. Cinsiyet farklýlýðý kendi baþýna hiçbir toplumsal sorun nedeni olamaz.

Emek Ve Toplum-Abdullah Öcalan

Tarih ölüleri anlatýr, ancak insanca yaþam için. Tarih bilinci olmayanlarýn toplumsal yaþamlarýnýn bir anlam ifade edemeyeceði çok iyi bilinmelidir. Ne kadar tarih bilinci varsa o kadar anlamlý bir toplumsal yaþama tekabül edeceði unutulmamalýdýr. Sadece bu kadar da deðil. Anlam kadar maddi yapýlar, kültürler olarak da tarih yaþandýkça toplumsal yaþamýn deðerli olduðu ifade edilebilir.

Þ. Viyan Mektuplarý ve Konuþmalarý

Þ.Viyan Soran'ýn örgüte, önderliðe,yoldaþlarýna vs. yazdýðý mektuplar ve komuþmalarý

Yol Haritasý-Abdullah Öcalan

Abdullah Öcalan'ýn Kürt sorununun Çözümü Ýçin Sunduðu Yol Haritasýdýr.

Önderlik Gerçeði

Önderlik gerçeði Bilim Aydýnlanma Yayýnlarýnýn Eðitim dizsi-4 olarak hazýlanmýþtýr

1 2 3

KiTAPLAR

2018 © Partiya Karkern Kurdistan (PKK)
[[email protected]]