22/02/2018

SEMA(LAR)DAN BÝZE KALAN, ATEÞÝN EN DERÝN RENGÝDÝR

Ararat’ýn isyan kýzý Sema Yüce’nin eylemini bugünlere taþýyan öz; kendi zamanýnýn ruhunu taþýyabilmesi ve tehlikeleri önceden sezinleyerek geleceðe güçlü mesajlar býrakmasýndadýr.

YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATÝK KAMUOYUNA

Bir toplumun hakikat düzeyi onun özgürlük düzeyidir.

Newroz Ruhuyla Yükselen Özgürlük Direniþimiz

Bugün Kobani ve Þengal direniþleri Newroz ruhuyla “Demirci Kawa”nýn yeniden diriliþine tanýk oluyor

Bizim Mücadelemiz Bir Anlamda Þehide Layýk Olma Mücadelesidir

Gözyaþý dökerek, bazen sahte anma havalarýna girerek þehitlerin anýsýna karþýlýk verilemez

HALKIMIZA VE DEMOKRATÝK KAMUOYUNA!

Özgür ve örgütlü yaþamý yaratan þehitlerimiz, adanmýþlýk gereken an’da tereddütsüz karar vererek sözü eyleme, ideali gerçeðe dönüþtürdüler.

 

2018 © Partiya Karkern Kurdistan (PKK)
[[email protected]]