22/02/2018

ÊZÝDÝLÝK-2

Êzidilik çok eskilere dayanmakla birlikte genelleþmemiþ sadece bir halkýn, Kürt halkýnýn inancý olagelmiþtir.

ÊZÝDÝLÝK 1. BÖLÜM

Êzidilik; kadim bir Mezopotamya dinidir. Mitraizm, Mazdaizm ve Zerdüþtlüðü de kendi içinde barýndýran, sentezleyen ve tek tanrýlý dinlerden de etkilenen bir dindir diyebiliriz. Ama…

Ýlk Kurþun ve Ýlk Eylemi Aþmayan Katýlým Nedir, Nasýl Aþýlýr?

Buna raðmen bu mektup yoluyla bu eleþtirinin yapýlmasý, Önderlik gerçeði ve yüceleþen deðerler karþýsýnda cüceleþen duruþlarda ýsrar ediþimizi bir kez daha bizlere hatýrlatmaktadýr.

Sanatçý Yaklaþýmýyla Ýnþa Sürecine Katýlma

Güncele anlam yüklemekte zorlanýyoruz, onu özgürleþtiremediðimiz gibi onunla özgür bir þekilde de iliþki kuramýyoruz

ÊZÝDÝLÝK -3

Êzidi kültürü Mezopotamya uygarlýksal geliþiminin birçok nüvesini içinde barýndýrmaktadýr.

 

2018 © Partiya Karkern Kurdistan (PKK)
[[email protected]]