23/02/2018

Kadýn Cinayetleri Politiktir

Kadýn cinsi üzerinden geliþtirilen þiddet kültürü ayný zamanda kapitalist modernitenin kadýný, doðalýnda erkeði ve bir bütün toplumu ne kadar düþürmüþ olduðunu gözler önüne sermektedir

Demokratik Toplumun Ýnþasýnda Eðitim-Akademilerin Önemi Ve PAJK’ýn Öncülüðü

Toplumsal yaþamýn kendisi her yönü ile en büyük eðitim alanýdýr.

Güzelin Ve Ýyinin Yeniden Ýnþasý

Güzellik yeniden tanýmlanacak ve kadýn bedeninin erkeðin cinsel isteklerine göre þekillendirmek anlamýna gelmeyecekse güzelliðin kolektif, toplumsal yanýný deðerlendirmek gerekecektir

Kendini Korumak

Kadýn düþmanlarýnýn, katliamcýlarýnýn sayýsý giderek artarken öz savunmasýz yaþam kadýnlara haramdýr artýk

SIRADANLAÞMA

Kadýn kýrýmýna karþý olmak demek, sistem karþýtý olmak demektir. Somut olarak söylersek; devlet karþýtý, iktidar karþýtý, AKP karþýtý, DAÝÞ karþýtý olmak demektir.

 

2018 © Partiya Karkern Kurdistan (PKK)
[[email protected]]