23/02/2018

Ve Cennet Yanýyor… Hakikat Yanýyor

Kutsal kitaplar cehennem yangýnlarýný anlatýyor biraz ötede. Yaþamlar ise kutsal olmayan, kutsallýðý, insanýn kutsallýðýný yangýn yangýn tüketen karanlýk beyinleri

Topraðýn Bereketi

Ayný anda diðer arkadaþlarda silahlarýný ateþlemiþ ve Kürdistan’daki eþitsiz kavga düzeni 19 Eylül 2000’de yeniden baþlamýþtý. Bu eþitsiz savaþta canavarlar daha bir canavarlaþýr ve her tür teknik silahý alçakça kullanýrlardý

Beritan’ýn Direniþ Kalesinde Beritan’ý Anmak

“BERÝTAN arkadaþ yaþamda çok moralliydi, daðda, gerilla yaþamýnda yeni olmasýna raðmen daðlarla bütünleþmiþ, kendisini aslýnda daðlarda verdiði mücadelesi ile yaratmýþtý.

“Bu Daðlar Kardeþ Daðlar”

Büyük bir coþku kaplamýþtý yüreðimi ve bedenimi. Bundan dolayý bunun muhteþem bir þekilde gitmesi gerekiyordu. Bu düþüncelerle usulca roketi namluya sürdüm. Hafifçe kilidi açtýktan sonra iyice niþan aldýktan sonra tetiðe bastým.

Ev Sahibi

Diðer arkadaþlar nerede? Acele etmezsek karlar eriyecek. Periþan oluruz. Acele etmemiz gerekiyor” dedi. Sessizce yanýna oturdum. Acele etsek iyi olurdu.

 

2018 © Partiya Karkern Kurdistan (PKK)
[[email protected]]