23/02/2018

Son Savunmam Ortadoðu'nun Kurtuluþ Manifestosudur

Barýþ Konseyi'nin kurulmasý, atýlmasý gereken ve atýlacak en önemli somut adýmdýr. Barýþ Konseyi, mutlaka kurulmalýdýr.

Önümüzde Ýki Yol Var: Demokratik Anayasal Çözüm ile Devrimci Halk Savaþý

AKP çözüme yanaþmýyor. Hükümet Kürtlere karþý çok acýmasýzca hukuku, kanunlarý devreye koyarak onlarý tasfiye etmeye çalýþýyor.

Halkýmýza ve kamuoyuna!

Bölgemiz Ortadoðu’da yaþanan yakýcý geliþmeler, Türkiye’ye demokratik uluslaþmayý ve demokratik cumhuriyet haline gelmeyi dayatmaktadýr.

Anayasal Çözümü Ýlerletmem Ýçin KCK, Devrimci Halk Savaþý Hazýrlýklarýyla Destek, Katký Vermelidir

Baþbakanýn bu savaþ çýðýrtkanlýðý bana savaþ kararý aldýrtmayacaktýr. AKP de bunu bilmeli, beni anlamalý. Gerçekten tutuklamalara, gözaltýlara, gerilla ve asker gençlerin ölümlerine son vermeliyiz.

Demokratik Anayasal Çözüm Geliþmezse Halkýn Direnme Hakký Vardýr!

Baþbakan bir çaðrý yapabilir; “biz bu iþin silahlarla çözülmeyeceðine inanýyoruz. Bu meseleyi demokratik anayasal yöntemlerle çözeceðiz” derse, bir haftada hallederiz.

 

2018 © Partiya Karkern Kurdistan (PKK)
[[email protected]]