22/02/2018

YENÝ MÜCADELE DÖNEMÝ VE ÖNCÜ KADRONUN ROLÜ

Hakikat algýsýndaki yanlýþlýk ve yanýlgýdan kurtulmak, ne istediðini bilmek ve bunu bir bilinç, bir farkýndalýk yaratarak sürekli oluþ halinde derinleþtirmekle mümkündür.

KÝRLÝ VE KALLEÞÇE SAVAÞ YÜRÜTEN KÝMDÝR?

Bu zihniyet ve siyaset anlayýþý sadece siyasetçileri deðil, basýný, aydýnlarý ve yazarlarý da büyük çoðunlukla kendine benzetmiþtir.

AKP 12 EYLÜL’Ü RESTORE ETMEK ÝSTEMEKTEDÝR

12 Eylül saldýrýlarý dýþ dünyanýn da desteðini aldýðýndan çok pervasýz yapýlmýþtýr. Zaten 12 Eylül darbesi yapýldýðýnda ABD’li bir yetkili “bizim çocuklar yaptý” demiþtir.

KAMUOYU DÝPLAMASÝSÝ NASIL YÜRÜTÜLEBÝLÝR?

Devletten-Halka dönük iþleyen yalan yanlýþa dayalý çalýþmayý etkisiz kýlmak ve halktan-halka doðru “Kamuoyu Diplomasi” faaliyetlerini öne çýkarmak ve geliþtirmek önemli olmaktadýr.

PEKÝ, SÝZÝN ÇÖZÜMÜNÜZ NE?

Kendinize yakýn gördüðünüz müttefik Türkiye’ye karþý ne zamana kadar sesiz kalacaksýnýz?

 

2018 © Partiya Karkern Kurdistan (PKK)
[[email protected]]