23/02/2018

Karanlýktan Aydýnlýða Giden Yol:15 Aðustos

15 Aðustos direniþ ruhu, atýlýmý bugün Güneyde, gerillanýn müdahalesiyle aslýnda bütün Kürt hareketlerinin, Kürt parçalarýnýn duyguda, düþüncede, eylemde omuz omuza, yan yana gelmesine yol açtý

Kürdistan’da Çaðdaþ Ýbrahimi Doðuþ: 4 Nisan

Önder APO çaðdaþ Ýbrahim’i hareketin son baþkaldýran örneðidir

Kahramanlaþan Halk Gerçekliði

Mazlum ve Agît yoldaþ þahsýnda, kahramanlýk haftasýnda þehit düþen tüm yoldaþlarýmýz, günümüzü ve de yarýnýmýzý aydýn kýlmaktadýrlar

Newroz Özgürlük ve Direniþ Bayramýdýr

Önderliðin özgürlüðünü saðlama temelinde mücadele alanlarýna akalým ve sömürgeci güçleri topraklarýmýzdan, zihniyetlerini de duygu ve beyinlerimizden silip süpürelim

Kemal Pir’i Anlamak

Kemal Pir'in kiþilik ve mücadele özelliklerini, onun felsefe ve mantýðýný, yaþam ve mücadele tarzýný anlamak, bizi Önderliði anlamaya, doðru pratikleþmeye ve baþarýya götürür

 

2018 © Partiya Karkern Kurdistan (PKK)
[[email protected]]