22/02/2018

Söz Üstüne Bir Kaç Söz

Söz, tanýmlanan þeyin, ona biçilen anlamýn iþaretiydi ve insan giderek bu sesli iþaretlerle doðayý tanýmlamaya baþladý

Kürtçe Klip Çekeceklere Çaðrýmdýr !

Kürt müziði yýllarca baskýcý devletlere direndikten sonra þimdi de böylesi kliplere, böyle sanatçýlara karþý da kendi öz deðerlerine dayalý yeni bir direniþi geliþtirmek durumunda

Güzel Olmak

Yaþamýn doðal döngülerinden olan yaþlanmaktan, olgunlaþmaktan korkar oluyor insanlar. Her yaþýn güzelliðini yaþamak yerine kaybedilmiþ gençlik ve güzelliðin peþinden yas tutuluyor

Yaz Tarih

Acý çekmiþ geçmiþimizi ve Zaferin peþinde yürüyenleri yaz

GÖGÜN GÖZYAÞI

Zihnimin kaos aralýðýnda Anne annemin kanlý saçlarýnýn Çýðlýðý yankýlanýyor,

 

2018 © Partiya Karkern Kurdistan (PKK)
[[email protected]]